Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους 03.02.2021 και 17.02.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αριθμός

23 / 2021

ΠΡΑΞΗ

( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της 3ης και 17ης Φεβρουαρίου 2021

( πλην των υποθέσεων που συζητήθηκαν εξ’ εγγράφων χωρίς μάρτυρες ή αναβλήθηκαν με δηλώσεις των διαδίκων και με πρωτοβουλία αυτών σε νέες δικασίμους )

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

α) τη διάταξη του άρθρου 158 παρ. 1 του ν. 4764/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 256/23.12.2020 ),

β) τη διευκόλυνση των διαδίκων και την εξοικονόμηση της δαπάνης επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των υπ’ αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.01.2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05.02.2021 και, τέλος, Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05.02.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π., με τις οποίες ανεστάλη η διεξαγωγή δικών για τα χρονικά διαστήματα από 30.01.2021 – 08.02.2021, από 06.02.2021 – 15.02.2021 και από 11.02.2021 – 01.03.2021 αντίστοιχακαι, εξαιτίας της εφαρμογής των οποίων, αποσύρθηκαν από το πινάκιο,

γ) την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ) που αποσύρθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα σε χρόνο το αργότερο μέχρι την 15.06.2021, προκειμένου να αποφευχθεί για τους αιτούντες / οφειλέτες η εφαρμογή των διατάξεων του πλέον πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4745/2020 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 κ.λ.π. ( ΦΕΚ Α΄ 214/06.11.2020 ),

δ) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Φαρσάλων) αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του οργάνου διοίκησης αυτού ( Ειρηνοδίκη ) και, στην προκείμενη περίπτωση, αρμόδιο όργανο διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου είναι ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων ( κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» και, τέλος,

ε) το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της υπηρεσίας καθώς και τις υπηρεσιακές αυτής δυνατότητες και ανάγκες σε συνδυασμό με την αντίστοιχη υπέρμετρη επιβάρυνση κατά τον παρόντα χρόνο του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου της έδρας του Πρωτοδικείου ( Ειρηνοδικείου Λάρισας ), στις συνθέσεις του οποίου μετέχει και ο ( μοναδικός άλλωστε υπηρετών ) Ειρηνοδίκης του παρόντος Δικαστηρίου ( λόγω ισομερούς κατανομής των υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( οίκοθεν ) επαναφορά ( επαναπροσδιορισμό ) των ανωτέρω υποθέσεων, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να εκδικαστούν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τις αρχικά προσδιορισθείσες δικασίμους της 3ης και 17ης Φεβρουαρίου 2021 ( 03.02.2021 και 17.02.2021 ) και αποσύρθηκαν από το πινάκιο εξομοιούμενες με «…ματαιωθείσες…» ( στην προκείμενη περίπτωση η έννοια του πινακίου έχει την ευρύτερη έννοια του «…εκθέματος πινακίου…» καθόσον αφορά προφανώς όλες τις υποθέσεις και όχι μόνο αυτές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στο πινάκιο κατά τον ΚΠολΔ ), χωρίς δηλαδή στην ουσία αυτές να έχουν εισαχθεί τελικά προς εκφώνηση ( αφορά όλες τις αρχικά προσδιορισθείσες για συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο υποθέσεις πλην αυτών που συζητήθηκαν εξ’ εγγράφων χωρίς μάρτυρες ή αναβλήθηκαν με δηλώσεις των διαδίκων σε νέες δικασίμους ), προκειμένου αυτές να συζητηθούν όπως αυτό παρακάτω ορίζεται :

Ι. Δεν ορίζονται νέες ( εμβόλιμες ) δικάσιμοι για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων, πέραν αυτών που ήδη είχαν ορισθεί από το παρόν Δικαστήριο.

ΙΙ. Εισάγονται σε ήδη ορισθείσες δικασίμους επαυξάνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των υποθέσεων αυτών, οι παρακάτω υποθέσεις, λαμβάνοντας αντίστοιχο ( νέο ) αριθμό πινακίου ( αφορά μόνο τις υποθέσεις για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγγραφής σε πινάκιο ), όπως παρακάτω :

1) Στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο της 03.03.2021 ( 3η Μαρτίου 2021 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ), επαναφέρονται ( επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν ) για συζήτηση δύο ( 2 ) υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ( ν. 4055/2012 ) που είχαν προσδιοριστεί αρχικά να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 03.02.2021 και αποσύρθηκαν, ως εξής :

α/α Ενάγων / Αιτών Εναγόμενος / Καθ’ ού Διαδικασία

( αριθμός έκθεσης κατάθεσης )

Νέος αριθμός πινακίου

( αφορά μόνο τις υποθέσεις που εγγράφονται σε πινάκιο )

 

      ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 4055/2012 )

 
1. 1. ΠΑΛΗΟΜΗΤΡΟΣ Οδυσσέας του Αθανάσιου

2. ΤΑΣΙΟΥΛΗ Βασιλική του Σωτηρίου

 

 

 

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 4055/2012 )

 

( 33/26.10.2020 )

-9-

( εκουσίας )

 

2. 1. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Βάϊου

2. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βάϊου

  ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 4055/2012 )

 

( 5/20.01.2020 )

-10-

( εκουσίας )

 

2) Στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο της 09.06.2021 ( 9η Ιουνίου 2021 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ), επαναφέρονται ( επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν ) για συζήτηση έξι ( 6 ) υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ( ν. 3869/2010 ) που είχαν προσδιοριστεί αρχικά να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 03.02.2021 και αποσύρθηκαν, ως εξής :

α/α Ενάγων / Αιτών Εναγόμενος / Καθ’ ού Διαδικασία

( αριθμός έκθεσης κατάθεσης )

Νέος αριθμός πινακίου

 

      ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 
1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη

 

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

(21/27.08.2020 / κλήση)

-7-

( εκουσίας )

 

2. 1. ΤΣΕΛΙΟΣ Ηλίας του Ελευθερίου

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννα του Χριστόδουλου

 

1. ALPHABANKA.E.

2. EUROBANKERGASIAS

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5. Α.Α.Δ.Ε.

6. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

Κοινοποιούμενη προς :

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Πανδώρα

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 

( 29/18.09.2020 )

-8-

( εκουσίας )

3. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Λάζαρος του Βησσαρίωνα 1. P.Q.H. EΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.

2. QquantMasterService Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων

3. EUROBANK Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 

( 15/27.02.2019 )

-9-

( εκουσίας )

4. ΚΑΨΙΩΤΗ Ανθούλα του Αποστόλου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Κοινοποιούμενη :

1. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Ηλία του Κων/νου

2. ΘΕΟΧΑΡΗ Γεωργία του Αλεξάνδρου

3. ΧΑΤΖΗΠΛΗ Γεώργιο

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 

( 16/27.02.2019 )

-10-

( εκουσίας )

5. 1.ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ Γεωργία του Ιωάννη

2.ΦΥΛΑΚΤΟΣ Κων/νος του Παύλου

1. ALPHABANK

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Χρήστος του Αχιλλέα

Κοινοποιούμενη :

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 

( 17/27.02.2019 )

-11-

( εκουσίας )

ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ Γεώργιος του Παναγιώτη

 

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

2. ALPHATΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3. P.Q.H. EΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε

Κοινοποιούμενη :

1. ΜΠΑΝΤΑΒΑ Αικατερίνη χα   Παναγιώτη

2. ΜΑΚΡΗΣ Θεόφιλος του Δημητρίου

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

 

( 30/28.09.2020 )

-12-

( εκουσίας )

 

3) Στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο της 14.04.2021 ( 14η Απριλίου 2021 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ), επαναφέρονται ( επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν ) για συζήτηση μία ( 1 ) υπόθεση αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας / κλήση για μετ’ απόδειξη συζήτηση ( ν. 4335/2015 ) που είχε προσδιοριστεί αρχικά να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 17.02.2021 και αποσύρθηκε, ως εξής :

α/α Ενάγων / Αιτών Εναγόμενος / Καθ’ ού Διαδικασία

( αριθμός έκθεσης κατάθεσης )

Νέος αριθμός πινακίου

 

      ΤΑΚΤΙΚΗ

( ν. 4335/2015 )

 
1. ΑΡΓΥΡΗΣ Χαράλαμπος ΜΠΛΕΤΣΑΣ Πολύβιος του Κων/νου

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

( Κλήση – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -

υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 )

( 13/08.10.2020 )

-6-

( τακτικής )

 

 

4) Στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο της 23.06.2021 ( 23η Ιουνίου 2021 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ), επαναφέρονται ( επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν ) για συζήτηση έξι ( 6 ) υποθέσεις ειδικών διαδικασιών ( περιουσιακών διαφορών / εργατικές, μισθωτικές, ανακοπή ) που είχαν προσδιοριστεί αρχικά να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 17.02.2021 και αποσύρθηκαν, ως εξής:

α/α Ενάγων / Αιτών Εναγόμενος / Καθ’ ού Διαδικασία

( αριθμός έκθεσης κατάθεσης )

Νέος αριθμός πινακίου

 

      ΕΙΔΙΚΗ

( ΠΙΝΑΚΙΟΥ )

 
1. ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ Δημήτριος του Θωμά 1.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Άννα του Αναστασίου

2.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία του Χρήστο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών – Μισθωτική )

 

( 15/06.09.2019 )

-1-

( Ειδικής )

 

2. 1. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ Αρετή του Γεωργίου

2. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ Κω/νος του Γεωργίου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών – Μισθωτική )

 

( 18/22.09.2020 )

-2-

( Ειδικής )

 

1. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Απόστολος του Γεωργίου

2. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ Ειρήνη του Αποστόλου

ΚΟΥΚΟΥΤΗ Ασημούλα του Σωκράτη ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών – Μισθωτική )

 

( 20/17.10.2019 )

-3-

( Ειδικής )

 

 

ΤΣΟΤΙΝΑΣ Απόστολος του Αποστόλου 1.   ΚΛΗΜΕΝΩΦ Κωνσταντίνος του Ιωάννη

2. «Κ.ΚΛΗΜΕΝΩΦ και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»

ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών –Εργατική )

 

( 1/10.02.2020 )

-4-

( Ειδικής )

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Χρυσαλίδα του Ευαγγέλου κ.λ.π. ( 7 ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών – Εργατική )

 

( 8/18.03.2019 )

-5-

( Ειδικής )

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ Ελένη του Γεωργίου ΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Ιωάννη του Συμεών

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

( Περιουσιακών διαφορών – Ανακοπών )

( 12/14.07.2020 )

-6-

( Ειδικής )

 

 

5) Τέλος, στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο της 06.10.2021 ( 6ης Οκτωβρίου 2021 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ), επαναφέρονται ( επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν ) για συζήτηση τρείς ( 3 ) υποθέσεις μικροδιαφορών που είχαν προσδιοριστεί αρχικά να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 17.02.2021 και αποσύρθηκαν, ως εξής:

α/α Ενάγων / Αιτών Εναγόμενος / Καθ’ ού Διαδικασία

( αριθμός έκθεσης κατάθεσης )

Νέος αριθμός πινακίου

 

      ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ  
1. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»

 

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

( 32/28.12.2017 )

-

( δεν εγγράφεται σε πινάκιο )

 

2. «ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΗΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΧΑΝΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

( 11/08.10.2019 )

-

( δεν εγγράφεται σε πινάκιο )

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων του Παναγιώτη 1. ΚΟΣΜΑΣ Ευάγγελος του Αλεξάνδρου

2. ΚΟΣΜΑΣ Αλέξανδρος του Ευαγγέλου

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

( 1/21.01.2020 / κλήση )

 

-

( δεν εγγράφεται σε πινάκιο )

 

 

IΙI. Ηεπισημείωση του ως άνω ( οίκοθεν ) επαναπροσδιορισμού θα καταχωρηθεί στο εξωτερικό του φακέλου εκάστης των αντίστοιχων δικογραφιών ( με την ένδειξη «…Επαναπροσδιορισμός δυνάμει της υπ’ αριθμό 23/18.02.2021 πράξης του Ειρηνοδίκη στα πλαίσια εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 158 παρ. 1 του ν. 4764/2020…», πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου θα αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και θα λάβει χώρα αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr .

ΙV. Όσον αφορά ειδικότερα τις υποθέσεις του ν. 3869/2010 που επαναπροσδιορίζονται με την παρούσα πράξη, θα καταχωρηθεί η νέα ημερομηνία συζήτησης αυτών στο ειδικό βιβλίο ( αλφαβητικό αρχείο ) που τηρείται κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3869/2010 στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για εκάστη των ανωτέρω υποθέσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της και η αντίστοιχη καταχώρηση στην υπάρχουσα ηλεκτρονική εφαρμογή.

V. Η εγγραφή όλων των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα ( της νέας δικασίμου ), το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων ( βλ. άρθρο 158 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 4764/2020 / ΦΕΚ Α΄ 256/23.12.2020 ). Προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, οι νέες ημερομηνίες δικασίμων στις οποίες (επαν)εισάγονται για συζήτηση οι ως άνω υποθέσεις γνωστοποιούνται από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις ( βλ. άρθρο 158 παρ. 1 εδ. γ΄ και δ΄ ν. 4764/2020 ).

VI. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ στο σημείο αυτό ιδιαίτερα ( με σκοπό την αποφυγή δικονομικών απαραδέκτων κατά τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων κατά τη νέα δικάσιμο ) ότι αυτονόητη προϋπόθεση για την ακώλυτη εφαρμογή της ( οίκοθεν ) επαναφοράς των ανωτέρω υποθέσεων για συζήτηση (με βάση τη διάταξη του άρθρου 158 παρ. 1 ν. 4764/2020)αποτελεί η προηγούμενη έγκαιρη επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης στον / στους καθ’ ου / καθ’ ων αυτό στρέφεται ( για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο και πριν τον οποιονδήποτε οίκοθεν επαναπροσδιορισμό αυτής ). Εφόσον δε αυτή (επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο) δεν έχει συντελεσθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο επισπεύδων τη συζήτηση της υπόθεσης διάδικος ( για την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης αυτής ) οφείλει να επισπεύσει την επίδοσή του μετά την άρση της αναστολής ( ήτοι από την 02.02.2021 και εντεύθεν, κατά τα ισχύοντα τουλάχιστον κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας πράξης, στην περίπτωση που δεν παραταθεί εκ νέου ), μέσω των μεθόδων επίδοσης που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 122επ. του ΚΠολΔ, τηρώντας όμως παράλληλα και τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο 228 του ΚΠολΔ ( ήτοι 30 μέρες τουλάχιστον πριν από τη νέα συζήτηση της υπόθεσης και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση ). Στην τελευταία περίπτωση η Γραμματεία του Δικαστηρίου, κατόπιν σχετικής αίτησης του επισπεύδοντα διαδίκου, θα χορηγεί πιστοποιητικό για τη νέα δικάσιμο, ώστε ο επιμελέστερος διάδικος να μπορεί να ολοκληρώσει την κλήτευση και μέσω Δικαστικού Επιμελητή.

VII. Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, εκτός των ως άνω καταχωρήσεων, 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής 2α) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών ( και μέλη του ανωτέρω Δικηγορικού Συλλόγου ) με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού και να προβούν στις σχετικές ενέργειες αλλά και, τέλος, 2β) στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις ( βλ. άρθρο 158 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4764/2020 ).Από τους δύο τελευταίους αποδέκτες ( Δ.Σ. Λάρισας και Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ. ) θα πρέπει να αντληθούν σχετικές ( έγγραφες ή σε ηλεκτρονική μορφή ) βεβαιώσεις παραλαβής ( ή/και βεβαιώσεις ανάρτησης σε ιστοσελίδες αυτών αντίστοιχα ) της παρούσας πράξης, προκειμένου να «…πιστοποιείται…» η αποστολή της παρούσας πράξης επαναπροσδιορισμού στους τελευταίους και να συμπεριληφθούν ( οι βεβαιώσεις ) στο φάκελο των ανωτέρω υποθέσεων και στο πρωτότυπο της παρούσας πράξης.

Φάρσαλα, 18.02.2021

Ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων

Αθανάσιος Μπλάντας