Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών της (αρχικής) δικασίμου της 07.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

77/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 ( ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021».

3) Την με αριθμό ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021».

4) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

5) Την με αριθμό ΚΥΑ 3060/16-01-2021 ( ΦΕΚ Β 89/16-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021».

 

6) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.ΚΥΑ 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) για το χρονικό διάστημα από 04-01-2021 έως και 11-01-2021, οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας (πινάκιο Ανακοπών) της δικασίμου 7-1-2021 δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά την ανωτέρω δικάσιμο.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό δυο υποθέσεων.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

ΜΕΙ495/2020

ΜΕΙ593/2020

 

Ημέρα συζήτησης αυτών την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 09:00΄ π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 20-01-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη