Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 15.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

75/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 ( ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021».

3) Την με αριθμό ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021».

4) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

5) Την με αριθμό ΚΥΑ 3060/16-01-2021 ( ΦΕΚ Β 89/16-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021».

 

4) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ (1293/8-1-2021) για το χρονικό διάστημα από 11-01-2021 έως και 18-01-2021, υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δε συζητήθηκαν, ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 15ης Ιανουαρίου 2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

597/2020

601/2020

625/2020

113/2020

598/2020

Ημέρα συζήτησης αυτών την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

 

Β) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

391/2020

Ημέρα συζήτησης την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

 

Γ) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

108/2020

Ημέρα συζήτησης την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

 

Δ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

64/2020

69/2020

109/2020

290/2020

307/2020

586/2020

587/2020

637/2020

Ημέρα συζήτησης αυτών την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

Ε) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

382/2019

394/2019

395/2019

800/2019

 

Ημέρα συζήτησης αυτών την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

ΣΤ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

850/2013

986/2013

509/2019

510/2019

569/2019

Ημέρα συζήτησης αυτών την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης   9:00 π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα, 18-01-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη