Διευκρινιστική ανακοίνωση της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη σχετικά με την υπ” αριθμ. 55/2021 πράξη για τη διαδικασία διαμεσολάβησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 «Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, β) ότι η προσκόμιση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του ενημερωτικού εγγράφου της παρ. 2 του άρθρου 3 ( είτε κατά την κατάθεση της αγωγής, είτε με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής), αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποθέσεις που υπάγονται στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 και γ) την περ. Γ) της υπ’ αριθμ. 55/2021 πράξης μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που καταθέτουν αγωγή ενώπιον του Μονομελούς ή Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, που δικάζεται με την τακτική διαδικασία, η οποία δεν υπάγεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019, δεν έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν στην αρμόδια Γραμματεία οποιαδήποτε έγγραφη ενημέρωση ή δήλωση. Συνεπώς, σε όσες αγωγές που κατατίθενται και δεν υπάρχει η ανωτέρω έγγραφη δήλωση, θεωρείται ότι το αντικείμενό τους δεν υπάγεται στη διαδικασία διαμεσολάβησης του ανωτέρω άρθρου και η Γραμματεία θα προβαίνει κανονικά στο κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με την πάροδο των προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠοΛΔ.

 

Λάρισα 21-01- 2021

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ