Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 03.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

                                ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1563/2020

Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 1.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 518/2015 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου 3-11-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 16-2-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

                              Λάρισα  28/12/2020

                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                         Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης