Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων διατροφών των (αρχικών) δικασίμων της 02.11.2020 και 09.11.2020 για την δικάσιμο της 01.02.2021

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

387/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) ι) τη µε στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ που αφορά κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών µέτρων (χαµηλό, µέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό). Στο τελευταίο δε επίπεδο (πολύ υψηλό ) ως προληπτικό µέτρο για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ορίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας µεταξύ άλλων και των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και ιι) την υπ αριθµ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29-10-2020 ΚΥΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της οποίας για το χρονικό διάστηµα από 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 Π.µ. έως και 6 Νοεµβρίου 2020, η Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας µεταξύ άλλων, εντάσσεται στο επίπεδο 4 των προληπτικών μέτρων, δυνάμει των οποίων ανεστάλησαν οι πολιτικές και ποινικές δικές του Δικαστηρίου της Λάρισας αρχικά για το χρονικό διάστημα από 30-10-2020 έως και 6-11-2020.

3) Τη με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020.

4) Το άρθρο 60 του Ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α 227/18.11.2020), στο οποίο ορίζεται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

5) Ότι λόγω της διαδοχικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με όλες τις ανωτέρω ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 30-10-2020 έως και 30-11-2020, υποθέσεις της Ειδικής Διαδικασίας (πινάκιο διατροφών) δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των κάτωθι υποθέσεων ως εξής:

Α) Από τη δικάσιμο της 2ας Νοεμβρίου 2020 των υποθέσεων:

 

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 68/2020
2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 492/2019
3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 50/2020
4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 51/2020
5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 52/2020
6) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 411/2020
7) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 428/2020
8) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 486/2020
9) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 516/2020
10) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 539/2020

Β) Από τη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου 2020 των υποθέσεων:

 

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 259/2020
2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 302/2020

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη Δευτέρα Φεβρουαρίου 2021

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 7-12- 2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη