Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον (επανα)προσδιρισμό δικασίμου εκδίκασης αγωγής τακτικής διαδικασίας

Αριθμός διάταξης

(επανα)προσδιορισμού δικασίμου εκδίκασης

της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1/20 αγωγής

 

94 / 21.12.2020

 

( Τακτική διαδικασία )

 

Αριθμός πινακίου : 1 ( οίκοθεν )

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) Το φάκελο της από 13-1-2020 αγωγής που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1/20 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της . 2-11-2020 ( αριθμός πινακίου – 1…..- ),

   2) τη διάταξη του άρθρου 60 του ν.4753/20 (ΦΕΚ Α΄227/18-11-2020)

3) τη διευκόλυνση των διαδίκων και την εξοικονόμηση της δαπάνης επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020, Δ1α/ΓΠοικ.76629/27-11-2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5-12-2020 αντίστοιχων ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κλπ, με τις οποίες ανεστάλη διαδοχικά η διεξαγωγή δικών για το χρονικό διάστημα από 3/11/20-14-12-2020 και εξαιτίας εφαρμογής της οποίας, αποσύρθηκαν από τα πινάκια και θα βάρυναν κανονικά τον επιμελέστερο των διάδικο,

4) του ότι με βάση τα νέα άρθρα 237 και 238 του ΚΠολΔ, η τακτική διαδικασία είναι καταρχήν έγγραφη, εξελίσσεται με βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόμενους σε αυτές ισχυρισμούς των διαδίκων, ενώ η συζήτηση στο ακροατήριο είναι τυπική, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία και η συμμετοχή των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών

5) του ότι δεν υφίσταται αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη όσον αφορά τον ( οίκοθεν ) επαναπροσδιορισμό δικασίμου εκδίκασης των υποθέσεων της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας στην περίπτωση που ανασταλεί η αρχικά ορισθείσα συζήτηση αυτών για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο

6) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου αλλά και το ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας αυτόυ ρυθμίζονται με αποφάσεις του οργάνου διοίκησης αυτού (Ειρηνοδίκη),

Διατάσσει με την παρούσα

τον οίκοθεν ( επανα )προσδιορισμό δικασίμου συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και του ιδίου Δικαστή στον οποίο ήδη ανατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου που προστατεύονται συνταγματικά από το άρθρο 93 του Συντάγματος αλλά και για να παρασχεθεί η δυνατότητα ενέργειας ορισμένων διαδικαστικών πράξεων όπως είναι η βίαιη διακοπή της δίκης (άρθρο 287 ΚΠολΔ), ο δικαστικός συμβιβασμός ( άρθρο 293 ΚΠολΔ ) και η παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής ( άρθρο 296 ΚΠολΔ ), χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση των διαδίκων αλλά με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, ελλείψει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.

   Η ανωτέρω ( επαναπροσδιορισθείσα ) συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται να λάβει χώρα στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας την 11 Ιανουαρίου 2021 ( .11.01.2021 ) ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄ π.μ..

   Υπενθυμίζεται στους διαδίκους ότι η καταχώρηση της παρούσας διάταξης στο οικείο βιβλίο ( διατάξεων ) του παρόντος Δικαστηρίου ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, πλέον δε τούτου ότι, με πρωτοβουλία της Γραμματείας θα γνωστοποιηθεί η ανωτέρω επαναπροσδιορισθείσα δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ( κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 237 παρ. 4 εδαφ. 5 και 6 του ΚΠολΔ ).

   Υπενθυμίζεται επίσης στους διαδίκους ότι, οι διάδικοι δεν δικαιούνται να καταθέσουν (νέες) προτάσεις ή (νέα) προσθήκη επ’ αυτών ούτε να προβούν σε (νέα) αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών, θα ληφθούν δε υπόψη του παρόντος Δικαστηρίου οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά μέσα που ήδη έχουν κατατεθεί από τους τελευταίους εντός της αντίστοιχης προθεσμίας κατάθεσης αυτών πού έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία που «…έκλεισε…» τυπικά ο φάκελος της παρούσας δικογραφίας ( κατ’ άρθρο 237 του ΚΠολΔ ), τα οποία και θα μεταφερθούν στη νέα ανωτέρω δικάσιμο με πρωτοβουλία της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου. Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις. Εξυπακούεται ότι τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα δεν ισχύουν στην περίπτωση που η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με επιμέλεια οποιουδήποτε τον διαδίκων ( ως επισπεύδοντα ) με κλήση για οποιονδήποτε λόγο ( π.χ. επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, κ.λ.π. ).

Κατά την ως άνω (επανα)προσδιοριζόμενη δικάσιμοδεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 δεν επιτρέπεται ( άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ) και, μετά τη συζήτηση αυτή, εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας.

 

Ελασσόνα, 21-12-2020

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ