Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 25.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 96/2020

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ.,3/2020 (αγωγή ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (2-11-2020) καιτην 16/2020, 27/2020(αιτήσειςεκουσίας δικαιοδοσίας (περί κήρυξης διαθήκης ως κυρίας) της δικασίμου 2-11-2020), επιπλέον την με αρ. 12/2020, 16/2020(αγωγές ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (16-11-2020), τις 5/2020, 6/2020 (αγωγές μικροδιαφορών της δικασίμου (16-11-2020), την 20/2020, 55/2018, 28/2020 (αιτήσειςεκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 16-11-2020)και επίσης την11/2020(αγωγή ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (7-12-2020), την 11/2020, 7/2020, 13/2020, 14/2020 (αγωγές μικροδιαφορών της δικασίμου (7-12-2020).

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 25η-1-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέα επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Ελασσόνα 21/12/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ