Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 11.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 95/2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 5/2020, 6/2020, 22/2019,15/2020 (αγωγές ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (2-11-2020),τις 29/2020, 30/2020(αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (περί κήρυξης διαθήκης ως κυρίας) της δικασίμου 2-11-2020)), και τις με αρ. 2/2020, 17/2020 (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 2-11-2020),επιπλέον την με αρ. 4/2020 (αγωγή ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (16-11-2020), την 19/2020 (αίτησηεκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 16-11-2020)και επίσης τις17/2020, 21/2019, 13/2020 (αγωγές ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (7-12-2020), την 12/2020 (αγωγή μικροδιαφορών της δικασίμου (7-12-2020), τις22/2020, 26/2020, 49/2018 (αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 7-12-2020) και την 31/2020 (αίτησηεκουσίας δικαιοδοσίας (περί βεβαίωση γεγονότος) της δικασίμου 7-12-2020).

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 11η-1-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέα επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Ελασσόνα 21/12/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ