Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στους ευρωπαίους ομολόγους του για το θέμα της Αγίας Σοφίας

agiasophia

Μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή στους ομολόγους του, Προέδρους των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων, μελών της CCBE, για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τραυματίζει την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά.

Με την επιστολή ζητεί να αναληφθεί κοινή δράση των δικηγορικών συλλόγων της Ευρώπης ώστε να αναδειχθεί το θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά fora.

-Ακολουθεί τοητο κείμενο της επιστολής στην αγγλική γλώσσα, καθώς και ελληνική μετάφραση.

President, Dear colleague,
The recent unilateral decision of Turkey’s President Ιο turn Η81 50ή3 into α mosque, in violation ο1 international 1Γ831185, is α direct 85581111 10 the ecumenical character of α world cultural 118Γ11888 monument which belongs from α cultural and religious viewpoint Ιο humanity , as the highest symbol of Christendom 8Π11 Ο bridging civilizations and religious. After its proclamation as α world cultural heritage monument, Η8&3 Sofia is protected under international 18 1γ the International Convention Concerning the Protection of the World cultural and Natural Heritage of 23 November 1972. Pursuant Ιο Articles 4 and 6(1) of the Convention: α) Each State Party έ 11 do 811 it £8Π Ιο ensure the identification, protection, conservation, presentation and transmission Ιο future generations of the cultural 8η11 natural heritage situate(1 οη its territory, b) the States Parties Ιο this Convention recognize that cultural and natural heritage constitutes α world heritage 0Γ whose protection it is the duty of 111ε international community as α whole Ιο ιο-operate. The above international obligations obviously include, pursuant Ιο the purpose of the relevant provisions, the maintenance ο the ecumenical character of the world cultural heritage monuments . 1η the case of Nagia Sofia this character is closely connected Ιο protecting it as α monument and preserving its historic destination , the free 8ς1855 ο1 811 thereto, and the absolute protection ο1 Byzantine αrt and its special characteristics which 8Γ8 endangered 1218υ58 of the interventions Ιο transform 11 into α mosque. Unfortunately the circumvention of international 18 1γ Turkey is not οηΙγ α resυlt of 11ε political leadership’s initiative 1 υ1 it was actively assisted by the judiciary, which in full concert with the executive branch, revoked Hagia 5ο118’5 legal $181υ5, overruling previous case Ι8. Τ1115 Turkish supreme administrative court’s judgment allows Turkey’s President, in violation of constitutional and international 1 ν, such as the ECHR, Ιο reserve Η8818 Sofia οηΙγ for Muslims” prayer, 88Π though ΙΙ was initially built and functioned for centuries as α Christian temple. The 18ά of judicial independence and of rule of 1 safeguards offends ο1 οηΙγ the internal legal order, [ υ1 also the international community . 11 15 self-evident that such actί on by Turkey’s President causes serious grievance Ιο the religious sentiment of millions of Christians, violates fundamental human values 8Α11 directly offends international Ι8 8η11 European civilization. And 11 511011111 be treated 85 511111. Lawyers and Bar Associations , as natural defenders of the international legal order and the rule of 18, in accordance with their institutional role, have α duty 1ο publicly condemn such violation of international 1 ν, especially when it traumatizes our common cultural heritage . Ιη light of the above, νε invite γου 1ο defend our common cultural 118Γ11388 through raising public awareness in your country and [ηι addressing UNESCO, (which already deals 111ι such 155υ85), in common. We look forward Ιο your support 1π 81111ΐ8551118 this 155υ8 together in our common institutional body, the CCBE. 5inceίely, The Presid: the.P,le e Gr ek Bar Associations
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ
Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,
Αγαπητέ συνάδελφε,
Η πρόσφατη μονομερής απόφαση του Τούρκου Προέδρου,κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος συνιστά ευθεία προσβολή έναντι του οικουμενικού χαρακτήρα ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο ανήκει, εξ επόψεως πολιτισμικής και θρησκευτικής, στην ανθρωπότητα, ως ύψιστο σύμβολο της Χριστιανοσύνης και της γεφύρωσης των πολιτισμών και των θρησκειών.
Μετά την κήρυξή της ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η Αγία Σοφία προστατεύεται κατά το διεθνές δίκαιο από την Διεθνή Σύμβαση για την προστασία της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς της 23ης Νοεμβρίου 1972.Συμφώνως προς τα άρθρα 4 και 6 παρ. 1 της Συμβάσεως α) Έκαστον των Κρατών Μελών θα κάνη ό,τι είναι δυνατόν όπως πραγματοποιηθή ο προσδιορισμός, η προστασία, η συντήρησις, η αξιοποίησις και η μεταβίβασις εις τας μελλούσας γενεάς της κειμένης επί του εδάφους του πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίαςκαι β) τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν ότι η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά αποτελεί παγκόσμιον κληρονομίαν εις την προστασίαν της οποίας άπασα η διεθνής κοινότης έχει το καθήκον να συμπράττη.
Στις ως άνω διεθνείς υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται προδήλως, κατά το σκοπό των σχετικών διατάξεων, η διατήρηση του οικουμενικού χαρακτήρα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας, ο χαρακτήρας αυτός συναρτάται με την διατήρησητης προστασίας της ως μνημείου και του ιστορικού προορισμού της,της ελεύθερης πρόσβασης όλων σε αυτήν και της απόλυτης διαφύλαξης των βυζαντινών αγιογραφιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της , που κινδυνεύουν από τις παρεμβάσεις για την μετατροπή της σε ισλαμικό τέμενος.
Δυστυχώς, η καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, είναι αποτέλεσμα,όχι μόνον πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και ενεργού συνεπικουρίας της δικαιοσύνης, η οποία σε πλήρη σύμπλευση με την πολιτική εξουσία,ανέτρεψε το ισχύοννομικό καθεστώςτης Αγίας Σοφίας, αναιρώντας προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Με την απόφασή του αυτή, το τουρκικό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο επιτρέπειστον Τούρκο Πρόεδρο, κατά παράβαση συνταγματικών και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, όπως της ΕΣΔΑ, να εκχωρήσει την Αγία Σοφία,έναν χώροπαγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, για προσευχήμόνον μουσουλμάνων,ενώο χώρος αυτόςοικοδομήθηκε και λειτούργησε αρχικά και για αιώνες ως χριστιανικός ναός
Ηέλλειψηδικαστικής ανεξαρτησίαςκαι εγγυήσεων του κράτους δικαίου, θίγει εν προκειμένω όχι μόνον την εσωτερική έννομη τάξη, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.
Η ενέργεια αυτή του Τούρκου Προέδρου είναι προφανές ότι αποτελεί ιταμή προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος εκατομμυρίων χριστιανών, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές πανανθρώπινων αξιών και βάλει ευθέως κατά του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Οι Δικηγόροι και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ως φυσικοί υπερασπιστές της διεθνούς δικαιοταξίας και του κράτους δικαίου, εκ του θεσμικού τους ρόλου ,οφείλουν να αρθρώνουν δημόσιο λόγοόταν επιχειρείται να παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο και ιδίως όταν τοιαύτη παραβίαση τραυματίζει την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά.
Στα πλαίσια αυτά, σας καλούμε να υπερασπιστούμε την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη της πατρίδας σας και αποστέλλοντας κοινή επιστολή στην UNESCO, που δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα αυτόν.
Προσβλέπουμε, τέλος, στην υποστήριξή σας ενώπιον του συλλογικού μας οργάνου (CCBE) για το συγκεκριμένο θέμα.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας
των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Δημήτρης Κ. Βερβεσός