Ένορκες Βεβαιώσεις: Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η Πλατφόρμα στο portal.olomeleia.gr

Σε εκτέλεση της από 29-05-2020 Απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που ελήφθη συμφώνως προς το άρθρο 74§6 του Ν.4690/2020, τίθεται σε λειτουργία στο portal.olomeleia.gr η πρότυπη πλατφόρμα «Ηλεκτρονικής Κατάθεση Ενόρκων Βεβαιώσεων», η οποία παρέχει στους δικηγόρους ενώπιον των οποίων λαμβάνεται ένορκη βεβαίωση την δυνατότητα:.

 Ειδικότερα:

Η ανάρτηση των σκαναρισμένων ενόρκων βεβαιώσεων θα γίνεται στο portal.olomeleia.gr, στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» à «Ηλεκτρονική Κατάθεση ΕΒ», αφού ο δικηγόρος εισέλθει στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Ο Δικηγόρος καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία όπως Δικαστήριο, ΓΑΚ, Στοιχεία Μάρτυρα, και επισυνάπτει την Ένορκη Βεβαίωση σε μορφή pdf.

Το Πληροφοριακό Σύστημα παραλαμβάνει την Ένορκη Βεβαίωση, δημιουργεί το Αποδεικτικό κατάθεσης το οποίο αποτελεί την πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού εγγράφου, το Αρχειοθετεί στην μερίδα του Δικηγόρου και του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος με την ψηφιακή του σφραγίδα σφραγίζει την ένορκη Βεβαίωση με το Αποδεικτικό κατάθεσης, την επιστέφει στο Δικηγόρο με E_mail, και την καταχωρεί με την μερίδα του Δικηγόρου για άμεση αναζήτηση

Η λήψη αντιγράφων των αναρτηθεισών ενόρκων βεβαιώσεων από τον δικηγόρο ενώπιον του οποίου ελήφθησαν θα γίνεται από πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» à «Λίστα Ενόρκων Βεβαιώσεων»

Κάθε δικηγόρος θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωτικά το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που έχει αναρτήσει και που έχει προσκομίσει σε πρωτότυπο στο Σύλλογο στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» à «Λίστα Ενόρκων Βεβαιώσεων»

Στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» à «Αναζήτηση» οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων θα μπορούν να αναζητήσουν και να μεταφορτώσουν (κατεβάσουν) ληφθείσες ένορκες βεβαιώσεις, με αναφορά του οικείου δικαστηρίου, του ΓΑΚ και του έτους κατάθεσης του σχετικού δικογράφου, καθώς και του ονοματεπωνύμου του ενόρκως καταθέσαντος.

Τέλος, το σύστημα θα ενημερώνει τον Δικηγόρο στην περίπτωση που δεν προσκομίσει το πρωτότυπο της αναρτηθείσας ένορκης βεβαίωσης στον Σύλλογο εντός πενθημέρου.

Βλ. χρήσιμες οδηγίες για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους στον κάτωθι σύνδεσμο «ΕΒ»