Συμπληρωματική ανακοίνωση – απάντηση του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Άμεση απάντηση στο αίτημα της προέδρου του Δ.Σ.Λ. – συμπληρωματική ανακοίνωση (σε συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσηςαπέστειλε ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 19.5.2020

Αριθμ.Πρωτ.

Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Στη συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσής μας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

α) Θα γίνει, στο υπολειπόμενο διάστημα της συνεχιζόμενης αναστολής, κατ΄εξαίρεση, δημοσίευση των εκρεμουσών δημοσίων διαθηκών.

β) Θα γίνει κατ΄εξαίρεση δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών μόνον στις 29.5.2020, εξ αυτών που αφορούν αιτήσεις που ήδη είχαν κατατεθεί και των οποίων δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευση λόγω της επισυμβάσης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Οι σχετικές αιτήσεις θα προσδιορισθούν, κατά προτεραιότητα, κατόπιν επικοινωνίας των αιτούντων με την αρμοδία Γραμματέα, η οποία θα επιμεληθεί των αναγκαίων ώστε να πληροφορηθούν περί των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι. Πλην των ως άνω περιπτώσεων δεν θα γίνει κατάθεση και δημοσίευση διαθηκών.

γ) Από 20.5.2020 θα γίνεται κατάθεση ενδίκων μέσων.

δ) Από 20.5.2020 θα γίνεται κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου. Για την κατάθεση των αιτήσεων και τη λήψη των διαταγών θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με την αρμοδία Γραμματέα των πληρεξουσίων δικηγόρων προς καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή συνωστισμού.

ε) Επί του παρόντος δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια, πλην θα χωρήσει σχετικώς, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νεότερη ανακοίνωσή μας στην αρχή της επόμενης εβδομάδος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερθείσα τελευταία ανακοίνωσή μας.

Για τις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας αναγκαίες ενέργειες, που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης μη επιδεχομένης αναβολής, σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντος επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ