Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας από 16.05.2020 – 31.05.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 17.5.2020

Αριθμ.Πρωτ. 132

Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Ενόψει της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο 4, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, με τις αναφερόμενες σ΄ αυτό εξαιρέσεις, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, γνωστοποιούμε ότι από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 θα ισχύουν τα εξής:

Α.1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738ΑΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Β. Περαιτέρω προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, πρωτίστως δε προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του νέου κορωνοϊου covid- 19 και υπηρετηθεί ο σχετικός σκοπός του νόμου:

1)Θα κατατίθενται δικόγραφα τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών και εκουσίας, μετά συνεννόηση των πληρεξουσίων δικηγόρων με τη Γραμματεία αναλόγως δε θα γίνεται και η λήψη των αντιγράφων.Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τον χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13.3.2020 και εφεξής, εωσότου αποσαφηνιστεί η τυχόν δυνατότητα οίκοθεν επαναπροσδιορισμού κατόπιν δημοσίευσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

2) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων και αιτήσεις που αφορούν σύσταση και τροποποίηση καταστατικών σωματείων (ως υπό 1).

3) Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων (ως υπό 1).

4) Θα εκδίδονται πιστοποιητικά σε χρόνο που θα ορίζεται από τους αρμοδίους Γραμματείς, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως του αιτούντα με αυτούς, παραδιδόμενα με τον υποδεικνυόμενο ασφαλή τρόπο.

5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων.

6) Δεν θα κατατίθενται ένδικα μέσα.

7) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις διαταγών πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου κλπ.

8) Δεν θα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκη-αντίκρουση νέας τακτικής διαδικασίας.

9) Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας.

10) Δεν θα λαμβάνονται δηλώσεις τρίτων.

11) Δεν θα γίνονται ένορκες βεβαιώσεις.

12) Δεν θα γίνεται κατάθεση και δημοσίευση διαθηκών.

Γ. Τέλος σε σχέση με τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας για λοιμωξιογόνους παράγοντες ισχύει η από 27.4.2020 ανακοίνωσή μας, στην οποία όλα τα τηρούμενα στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Λάρισας μέτρα αναφέρονται αναλυτικά και τα οποία και πάλι θα είναι αναρτημένα στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, του ακροατηρίου και στους λοιπούς χώρους και γραφεία του Δικαστηρίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ