Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 18 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣ :

-Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

-Επιμελητήριο Λάρισας.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Εγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ.

Προσκαλούνται οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί σας , ήτοι οι κ.κ. Φαίδρα Γκάγκα και Δημήτριος Οικονόμου αντίστοιχα, προκειμένου :

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, να συγκροτήσουν τη Γενική Συνέλευση του ΙΝΚΑΔΙΛ που θα συγκληθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44) με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  • «Εγκριση ετησίου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών που περιλαμβάνονται σ’αυτόν »
  • «Ανάδειξη νέου πενταμελούς ΔΣ, λόγω λήξης της θητείας του»

Σημειούται ότι ο αριθμός των ψήφων των άνω εκπροσώπων σας, ισούται με τα μερίδια που κατέχει ο εξ ενός εκάστου εκπροσωπούμενος εταίρος στο κεφάλαιο του ΙΝΚΑΔΙΛ (51 και 49 αντίστοιχα).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, εκ των πέντε (5) μελών του ΔΣ του ΙΝΚΑΔΙΛ, οι τρεις (3) θα είναι εκπρόσωποι του ΔΣΛ και οι δύο (2) του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Τέλος γίνεται μνεία ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, στις 14.00. Οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου txt@otenet.gr (πληροφορίες : Τρύφων Τσάτσαρος, Δικηγόρος, Υπεύθυνος Κατάρτισης ΙΝΚΑΔΙΛ, τηλ : 6944834924) και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται σ’αυτές τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η ιδιότητά του, δυνάμει της οποίας ο αιτών συνδέεται με τον έναν εκ των δύο εταίρων (ΔΣΛ και Επιμελητήριο Λάρισας αντίστοιχα).

Παρακαλείσθε για την αναπαραγωγή της παρούσας πρόσκλησης στις ιστοσελίδες σας, προς ενημέρωση των μελών σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ