ΙνΚαΔιΛ: Υποβολή αιτήσεων για νέο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών (προθεσμία)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων  για νέο πρόγραμμα «Βασικής Εκπαίδευσης»

Λάρισα 10.04.2017

 

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την διενέργεια νέου προγράμματος βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, το οποίο θα αρχίσει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας.

*             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Όλες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, βάση του οποίου άλλωστε η αίτηση θα λαμβάνει  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Εκ του νόμου, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ευρώ και συμπεριλαμβάνει, πέραν φυσικά των διδάκτρων,  το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, τη διερμηνεία, τις εξετάσεις του φορέα καθώς και καθημερινό ελαφρύ γεύμα-καφέ-συνοδευτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αρχίσει την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 και ώρα 09.00 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 24.00.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν σχετικώς, τηλεφωνικώς μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει το αργότερο έως το μεσημέρι της Παρασκευής  19 Μαΐου 2017, να καταβάλλουν, έναντι του συνολικού κόστους, το ποσό των 1.200 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHA BANK) και να αποστείλουν με φαξ (2410.532042, γραφεία Δ.Σ.Λ.) το αποδεικτικό της κατάθεσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η αιτιολογία (προκαταβολή διδάκτρων). Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία. Μετά την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, ο κατ’αρχήν επιλεγείς θα χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αιτούντα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.

Οι προκριθέντες να συμμετέχουν στο σεμινάριο, εφόσον έχουν τηρήσει την προαναφερόμενη προδικασία προκαταβολής, θα μπορούν να προσέρχονται στη βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. τις ημέρες και ώρες που θα υποδείξει ο Φορέας   για να παραλάβουν το σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του  CEDR, στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του υλικού σε πόλη και διεύθυνση της επιλογής τους με χρέωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς κιν. 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

Περαιτέρω γίνεται μνεία ότι :

Το Ιν.Κα.Δι.Λ. ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας και διοργανώνει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών, σε συνεργασία με  έναν από τους σημαντικότερους διεθνώς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, το «Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)» που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και με το «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)».

 Το Ιν.Κα.Δι.Λ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ιν.Κα.Δι.Λ. θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του «CEDR». Η εκπαίδευση θα παρέχεται από άγγλους και έλληνες εκπαιδευτές, στο χώρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε ομάδες των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων σε χρονικό διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ημερών. Τη 6η ημέρα θα διεξάγονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Το κομμάτι της εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα, θα τυγχάνει ταυτόχρονης διερμηνείας στα ελληνικά. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα της πενθήμερης εκπαίδευσης και των εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται την 6η ημέρα του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ιν.Κα.Δι.Λ. Ακολούθως, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010), ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποψήφιους διαμεσολαβητές :

Για Δικηγόρους :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

2. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

Για ΜΗ Δικηγόρους :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολής της αλλοδαπής που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος τα κωλύματα του άρθρου 8 Ν.3528/2007.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Αρ. Πρωτ. (Συμπληρώνεται από τη γραμματεία του φορέα):

Ημερ/νία Παραλαβής (Συμπληρώνεται από την γραμματεία του φορέα): |                           Ώρα|

                             ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Όνομα:

Επώνυμο :

Όνομα Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ημ/νία γέννησης

Τόπος γέννησης:

Δικηγορικός Σύλλογος Εγγραφής:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail):

Έδρα:

Πόλη :

Οδός:                        Αρ. :                                                                                    Τ.Κ:

Τηλ.:

Κιν:

Δ/νση Κατοικίας:

Πόλη :

Οδός:                         Αρ.                                                                                     Τ.Κ:

Τηλ:

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :