Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης διοικητικού υπαλλήλου ΔΣΛ (ειδικότητας λογιστή-φοροτεχνικού)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Λάρισα, 24 Μαΐου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                                           Αριθμ. πρωτ. 398
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου
Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα
Πληροφορίες:   κ. Αντώνη Δέλκο
Τηλ: 2410532037
FAX: 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 74 § 2 του Ν 3863/2010 στο οποίο προστέθηκε εδάφιο Α΄ με το Ν 3899/2010 άρθρο 17 παρ. 5α , λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της:

Διοικητικό υπάλληλο, κάτοχο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  για την κάλυψη των αναγκών της γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Ηλικία ως 35 ετών
  2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
  3.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α’ ή Β’ τάξης.
  4. Άριστη γνώση φορολογικής νομοθεσίας και εγχώριων και διεθνών λογιστικών προτύπων.
  5. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
  6. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα λογιστικά προγράμματα.
  7. Θα ληφθούν θετικά υπόψη: α) εξοικείωση σε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με ειδικότητα στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 καθώς και προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, β) γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών και γ) γνώσεις πληροφορικής.

Τα παραπάνω  προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π.).

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα και ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μετά των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr) και λήγει στις 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 και θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044) η ταχυδρομικά (ΤΘ 1004 – ΤΚ 41100) και στη περίπτωση αυτή η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, όπως επίσης και μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου (www.dslar.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Συνημμένα αρχεία:
ΔΗΛΩΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2016
ΔΗΛΩΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2016 (59 KB)