Ειρηνοδικείο Λάρισας: Πρόσκληση γνωστοποίησης νέων δικασίμων των αιτήσεων Ν.3869/10 μετά τον επαναπροσδιορισμό

Αναρτάται διαβιβαστικό που απεστάλη από το Ειρηνοδικείο Λάρισας σχετικά με τη γνωστοποίηση νέων δικασίμων επαναπροσδιορισθεισών υποθέσεων Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα). Οι πίνακες των επαναπροσδιορισθεισών υποθέσεων θα αναρτηθούν στον κλειστό τομέα μελών του ιστοτόπου μας services.dslar.gr εντός της ημέρας.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο                                                    
Πληροφορίες: κ. Μαρία Μπάλλα                               
Αριθμ. Τηλεφ:   2410-258-528                                         
Fax :   2410-532-154 
 
                                                 Λάρισα  11/4/2016
Αριθμ. Πρωτ: 99/2016

 Προς: Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας                                                                                   

 Θέμα:       «Πρόσκληση γνωστοποίησης νέων δικασίμων των αιτήσεων Ν.3869/10 μετά τον επαναπροσδιορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2, αριθμ4, εδαφ. β΄ του Ν.4336/2015

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 2, αριθμ. 4, εδαφ. β΄ του Ν.4336/2015, το Ειρηνοδικείο προέβη δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 2/2016 πράξης της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου Λάρισας στον επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων του Ν. 3869/2010, που είχαν προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από την έναρξη της ισχύος του Ν. 4336/2015, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από 19-8-2018 έως 22-3-2022, σε αντίστοιχες δικασίμους του χρονικού διαστήματος από 20-9-2016 έως 30-6-2018.

Η υπ΄ αριθμ 2/2016 πράξη της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου, στην οποία αναφέρονται οι αριθμοί κατάθεσης των αιτήσεων που επαναπροσδιορίζονται, τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων, η αρχική δικάσιμος, η νέα δικάσιμος, καθώς και ο αριθμός πινακίου της νέας δικασίμου, θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Δικηγορικό σας Σύλλογο, προκειμένου να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας προς ενημέρωση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούνται οι δικηγόροι των αιτούντων να προσέλθουν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκουσίας Α΄, Γραφείο 14, μέχρι 30 Ιουνίου 2016, προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες δικασίμους και να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης, θα πρέπει οι ίδιοι οι αιτούντες να προσέρχονται στο ανωτέρω τμήμα, με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο θα αναρτά κάθε μήνα σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτουν οι επαναπροσδιοριζόμενες υποθέσεις για τον μήνα αυτό.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω επαναπροσδιοριζόμενες αιτήσεις του Ν. 3869/10, θα εκδικάζονται στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου, (ακροατήριο 3), στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, όπως και οι υπόλοιπες υποθέσεις της εκουσίας Α΄, όπως ήδη σας γνωστοποιήθηκε με το με αριθμό 53/22-2-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου»