Δραστηριότητα Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Ν. 4194/2013

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 17.4.2015, προκειμένου να αξιολογήσει τα προσόντα εκατόν οχτώ (108) πτυχιούχων Πανεπιστημίων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή είναι εκείνες, οι οποίες, από το σύνολο των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων, συμπληρώθηκαν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 10.3.2015, ημέρα που παρέλαβαν τις αιτήσεις για έλεγχο και σύνταξη σχετικής  έκθεσης προς την Επιτροπή οι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν ορισθεί με τις σχετικές αρμοδιότητες.

Από την αξιολόγηση  των αιτούντων προέκυψαν τα εξής:

α. Για τρεις (3) αιτούντες διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους της επάρκειας για όλα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων μαθήματα. Ως εκ τούτου, οι σχετικές αιτήσεις εγκρίθηκαν  αναδρομικά από την  ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησής τους.

β.  Για δέκα οχτώ (18)  αιτούντες διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τους όρους της επάρκειας σε ορισμένα ή σε όλα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων μαθήματα. Κατά συνέπεια, παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων.

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων ορίστηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και  Πειραιώς και εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση της  προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του Κώδικα Δικηγόρων Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης επιφυλάχθηκε να αποφανθεί για τις λοιπές αιτήσεις, καθόσον οι οικείοι φάκελοι είχαν ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά ή/και η Επιτροπή αποφάσισε να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους υποψηφίους ή να διερευνηθούν περαιτέρω κάποια εξ αυτών,  που είναι απαραίτητα για το έργο της αξιολόγησης. Οι εν λόγω αιτήσεις πρόκειται να επανεισαχθούν από την Επιτροπή, σε επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως συμπληρωθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

            Η  επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων  θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μηνός Ιουνίου 2015.

            Η ακριβής ημερομηνία αυτής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ