Επείγουσα ανακοίνωση – Μεταφορά ύλης στους δικηγόρους – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα 15 Μαίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όπως γνωρίζετε, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθ. 33305/2024 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2706/9.5.2024), με την οποία θεσπίζονται οι ειδικές και τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των καταλόγων των δικηγόρων που θα αναλάβουν από 1/6/2024 να εκδίδουν πράξεις (για προσημειώσεις και κληρονομητήρια) και να επεξεργάζονται φακέλους (για σωματεία), καθορίζουν την αποζημίωσή τους και τις προϋποθέσεις είσπραξης από τους δικαιούμενους δικηγόρους.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

(α) Για κάθε κατηγορία ενέργειας συστήνεται ιδιαίτερος κατάλογος.

(β) Δικαίωμα εγγραφής έχουν δικηγόροι χωρίς πειθαρχικές ποινές (εκτός της επίπληξης) που έχουν ελάχιστη δικηγορική υπηρεσία 1 έτος (αναφορικά με τον κατάλογο για τα σωματεία), 2 έτη (αναφορικά με τον κατάλογο για τις προσημειώσεις) και 3 έτη (αναφορικά με τον κατάλογο για τα κληρονομητήρια), που δεν έχουν οικονομικές οφειλές προς τους δικηγορικούς συλλόγους. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά την κατάρτιση κάθε νέου καταλόγου κάθε επόμενο δικαστικό έτος.

(γ) Για να εγγραφεί κάποιος στον/στους κατάλογο/καταλόγους που επιθυμεί πρέπει να παρακολουθήσει Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης που θα διεξαχθούν διαδικτυακά, χωρίς δική του οικονομική επιβάρυνση.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 12 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τα σωματεία), 16 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τις προσημειώσεις) και 24 ωρών (αναφορικά με τον κατάλογο για τα κληρονομητήρια).

Σεμινάρια θα γίνονται 1 φορά κάθε χρόνο. Όποιος εγγράφεται στον κατάλογο δεν χρειάζεται να υφίσταται νέα διαδικασία εκ νέου εγγραφής του και θα παραμένει στον κατάλογο εφ’ όσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που αναφέρουμε ανωτέρω υπό β΄.

δ) Οι κατάλογοι θα τηρούνται ηλεκτρονικά με αλφαβητική σειρά. Ο κανόνας είναι ότι όταν έρχεται η σειρά κάθε δικηγόρου θα του ανατίθεται μία (1) υπόθεση. Μπορεί όμως να προβλεφθεί σε κάποια Πρωτοδικεία (κάτι που θεωρείται πολύ πιθανό για τα μεγάλα Πρωτοδικεία) ότι θα ανατίθεται ειδικά στην περίπτωση των προσημειώσεων περισσότερες της μίας υπόθεση.

(ε) Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 120,00€ για τα σωματεία, 160,00€ για τις προσημειώσεις και 200,00€ για τα κληρονομητήρια. Το ποσό θα καταβάλλεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή της επεξεργασίας του φακέλου με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της πράξης ή σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Δικαστηρίου. Η αποζημίωση απαλλάσσεται φορολογικών κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων και δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α..

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Σχετικά με τα σεμινάρια, αναγνώστε την από 13.5.2024 ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΣΛ: https://www.dslar.gr/2024/05/diadiktyaka-seminaria-pistopoiisis-gia-tin-nea-dikigoriki-yli/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ