Επείγουσα ανακοίνωση – Αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για τις επικείμενες εκλογές

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα 14 Μαΐου 2024

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όσοι Δικηγόροι και ασκούμενοι Δικηγόροι επιθυμούν να διορισθούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 ή να εξαιρεθούν (να υποβάλουν δηλαδή αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης αντίστοιχα), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέχρι την Παρασκευή 24.5.2024 και ώρα 23.59, σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr.

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων εκείνων και μόνον που τυχόν αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους, δίδεται εναλλακτικά η δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κατά τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, από τις 13.00 έως τις 15.00, με την συνδρομή των υπαλλήλων του ΔΣΛ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας)

3. Τους διορισμούς θα κάνει o Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα).

4. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν αιτήσεις :

α) για συνυπηρέτηση και για διορισμό αναπληρωματικών,

β) για συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

5. Στους προς διορισμό Δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται :

α) Όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 68 παρ. 5 του Π.Δ. 26/2012), δηλαδή εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα πριν την 9η Ιουνίου 1957.

β) Δικηγόροι από χώρες της ΕΕ (ΠΔ 152/2000), εκτός εάν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια.

γ) Όσοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 13 παρ. 2, Ν. 4555/2018).

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 838/12-4-2024 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου, δεν θα περιληφθούν στις καταστάσεις διοριστέων όσοι εκ των δικηγόρων και των ασκουμένων ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4194/2013 (Α΄208, Κώδικας Δικηγόρων) και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 76 του Ν. 4622/2019 σχετικές διατάξεις και δη:

1) Εκείνοι που διορίζονται υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των Υπουργείων, καθώς και οι σύμβουλοι αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών.

2) Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι γενικοί γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αιρετοί περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και οι γενικοί γραμματείς των δήμων

3) Οι κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4) Οι διοικούντες με εκτελεστική αρμοδιότητα τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους.

5) Οι πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών.

6) Όσοι προβλέπεται ότι τελούν σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος από ειδική διάταξη τυπικού νόμου (π.χ. άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3689/2008 για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών) ή του κανονισμού της Βουλής.

7) Οι δικηγόροι που τελούν σε καθεστώς μερικής αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4194/2013), δηλαδή οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, εξαιρούνται όσοι έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί (άρθρα 33 και 143 του Ν. 4194/2013).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α] Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωσή μας δεν θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα στις χώρες του εξωτερικού, λόγω της επιστολικής ψήφου.

Β] Πρόκειται να λειτουργήσουν στην Περιφέρεια Αττικής διακόσια τριάντα επτά (237) τμήματα διαλογής επιστολικής ψήφου. Προέδρος της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου θα διοριστεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 5083/2024. Ο διορισμός των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (474) μελών, δηλαδή των δύο (2) μελών της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, θα γίνει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012 με τις ποσοστιαίες αναλογίες των εκεί προβλεπόμενων κατηγοριών που έχει καθορίσει το Τμήμα Α-1 του Αρείου Πάγου. Η επιλογή δια κληρώσεως θα πραγματοποιηθεί μεταξύ όσων δηλώσουν προτίμηση για την Περιφέρεια Αττικής.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ