Τροποποίηση καταστατικού Λ.Ε.Δ.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 773
ΠΡΟΣ
Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
Κοινοποίηση: Γραμματείες Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΘΕΜΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια απόφασης που έλαβε η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού του , που ισχύει από 23 Ιανουαρίου 2024.
Κύρια αφορμή για την τροποποίηση  ήταν η μεγάλη αποχώρηση των μελών από το Λ.Ε.Δ.Ε. με την ιδιότητα του συνταξιούχου που ταυτόχρονα εργάζεται και λαμβάνει το 100% της σύνταξής του.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνουμε τις τροποποιήσεις των  άρθρων του Καταστατικού και ειδικότερα:
Αρθρο 4
• Επιτρέπεται η οποτεδήποτε επανεγγραφή των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
• Η επανεγγραφή των μελών που έχουν διαγραφεί οικειοθελώς, επιτρέπεται για μία και μόνη φορά.
• Η επανεγγραφή των μελών που διαγράφονται λόγω συνταξιοδότησης δεν επιτρέπεται.
• Οι συνταξιούχοι που ταυτόχρονα εργάζονται, παραμένουν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την οριστική παραίτησή τους από το λειτούργημα του δικηγόρου και από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, με την προϋπόθεση να καταβάλλουν τις τακτικές συνδρομές.
Αρθρο 16
• η ΗΧΕ λόγω ασθενείας χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. , κατ΄ανώτατο όριο, για 300 συνολικά καθαρές ημέρες καθ΄όλη την διάρκεια της συμμετοχής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε.
***(ως καθαρές ημέρες ορίζονται οι εγκριθείσες από το Δ.Σ. αφαιρουμένων των ΣΚ και αργιών).
• η ΗΧΕ λόγω ασθενείας χορηγείται στα μέλη εφόσον η ασθένεια διήρκεσε περισσότερες από 10 ημερολογιακές ημέρες εκτός από τις περιπτώσεις που συνυπάρχει νοσηλεία σε θεραπευτήριο και μπορεί να χορηγηθεί και για λιγότερες από 10 ημέρες.
• η ΗΧΕ σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και δύο φορές καθ΄ όλη την διάρκεια της συμμετοχής του μέλους στον  Λ.Ε.Δ.Ε.
Αρθρο 17
• η χορήγηση της εφάπαξ ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης χορηγείται με την προϋπόθεση της οριστικής παραίτησης του μέλους από την ενεργό δικηγορία και την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης του οικείου φορέα καθώς και την διαγραφή του από τον δικηγορικό του σύλλογο.
• στις περιπτώσεις που εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης του μέλους , αλλά εξακολουθεί να παραμένει ενεργό μέλος του συλλόγου του, ως εργαζόμενος συν/χος, το μέλος παραμένει στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την οριστική παραίτησή του, καταβάλλει τις νόμιμες συνδρομές και απολαμβάνει όλες τις παροχές του .
***(η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τα μέλη που έχουν ημερομηνία συν/σης ως εργαζόμενοι συν/χοι μετά την 23-1-2024)
• στην περίπτωση που το μέλος έχει συμμετοχή στον Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον 40 έτη και ανεξάρτητα από την παραίτησή του από το δικηγορικό λειτούργημα και την έκδοση απόφασης από τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, δύναται να αποχωρήσει από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και να λάβει την εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης.
Το Δ.Σ. και το προσωπικό του Λ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, είναι στην διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Συνημμένα αρχεία:
τροποποιημένο καταστατικό ΛΕΔΕ
τροποποιημένο καταστατικό ΛΕΔΕ (13 MB)