Πρόσκληση των μελών του ΔΣΛ για συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 8.4.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΔΣΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGALAID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΛ ΣΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)»,  για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον σχετικό κατάλογο, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του ΔΣΛ από την Τετάρτη 10.4.2024 έως και την Τετάρτη 24.4.2024 .

Το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου, όπου ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα της συνεργασίας (διαδικασία, υποχρεώσεις, επιλέξιμες δαπάνες, ύψος αμοιβής, τρόπος πληρωμής κλπ), έχει επί λέξει ως εξής   :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGALAID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ……. ……. 2024, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

 1. Της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), με έδρα την Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα
 2. Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)», το οποίο υπάγεται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα την Αθήνα, οδός Πινδάρου αρ. 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αθανασία Ξεπαπαδάκου και
 3. Του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος αρ. 8 & Πατρόκλου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’αριθμ. πρωτ. 2438/18-9-2017 – ΑΔΑ: Ω3ΓΣ465ΧΙ8-ΕΑΚ, 277/29-01-2018 – ΑΔΑ: Ω324465ΧΙ8-Μ93, 1387/29-5-2018 – ΑΔΑ: ΨΔΟΒ465ΧΙ8-ΘΦΦ και 2916/13-11-2018 – ΑΔΑ: Ω4Μ3465ΧΙ8-ΒΟΙ.
 2. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 30474/30-05-2016 – ΑΔΑ: ΨΤΠΒΟΡ9Ζ-0ΚΜ Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».
 3. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 39812/22-05-2017 – ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΟΡ9Ζ-2Φ4 1η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».
 4. Την υπ’αριθμ. 1014/30-11-2018 [ΑΔΑ: 6Σ0ΝΟΡ9Ζ-ΒΦ0/30-11-2018] 2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» και Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020».
 5. Την από 14/01/2019 ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 2916/13-11-2018 τροποποίησης της Απόφασης  Ένταξης της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ. 5000490 – ΑΔΑ: 666Χ465ΧΙ8-ΝΘΓ.
 6. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 627/13-03-2020 – ΑΔΑ: 6Δ7846ΜΤΛΡ-99Θ απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ. 5000490».
 7. Την υπ’αριθμ. 300/27-4-2020 [ΑΔΑ: ΨΓΖΒΟΡ9Ζ-31Τ] 3η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» και Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020».
 8. Το από 05-05-2017 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5000490.
 9. Την υπ’αριθμ. 753/27-11-2020 [ΑΔΑ: 6Ζ2Ο9ΟΡ92-ΡΜΜ] 4η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» και Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020».
 10. Την με κωδ. πρόσκληση ISOT01, Α/Α ΟΠΣ 1230, της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πολιτικής για την Ισότητα των φύλων και της Δημογραφικής Πολιτικής» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (ΑΔΑ: 9ΗΙΜΗ-4ΥΨ)

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. Προοίμιο

Ι΄

Η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο ειδεχθή, συστηματική και διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αποτελεί απειλή για όλες τις γυναίκες και εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη, ειρήνη και ισότητα των φυλών σε όλες τις κοινωνίες. Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών έχει πολλές διαστάσεις: νομική, ψυχοκοινωνική, οικονομική, υγείας, ανάπτυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποίησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, παράνομη διακίνηση προσώπων) σε εφαρμογή του «Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013». Το ανωτέρω πρόγραμμα περιελάμβανε ένα δίκτυο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής καθώς και νομικής βοήθειας σε γυναίκες που είναι θύματα βίας. Το προαναφερθέν Δίκτυο Δομών συνεχίζει τη λειτουργία του στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) με την ένταξη των Δομών αυτών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών.

ΙΙ΄

Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζουν από κοινού: α) την αναγκαιότητα ουσιαστικής συμβολής της πολιτείας στην ενίσχυση των γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας, ως προαπαιτούμενο της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας, β) τη σημασία της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στην προσπάθεια καταπολέμησης και εξάλειψης όλων των μορφών της έμφυλης βίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ν. 4531/2018) και από το ν. 4604/2019 περί προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας γ) την αναγκαιότητα της λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων ως υπηρεσιών πρώτης γραμμής, άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, καθώς επίσης και την σημασία υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία, όλων των μορφών, και συμφωνούν στο κάτωθι πλαίσιο συνεργασίας.

 1. Πλαίσιο υλοποίησης της Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί τον κύριο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490, που εντάχθηκε στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με την υπ’ αριθμ. 344/24.03.2016 Απόφαση Ένταξης, όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ).

Δικαιούχοι των Υποέργων 2, 3, 4, 5 και 1 αντιστοίχως της ανωτέρω Πράξης ορίσθηκαν η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΚΕΘΙ. Το Υποέργο 1, του οποίου δικαιούχος είναι το ΚΕΘΙ, υλοποιείται βάσει της από 29.06.2016 ορθής επανάληψης της αρ. πρωτ. 20474/30-05-2016 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας κατά των Γυναικών» (ΑΔΑ: ΨΤΠΒ)Ρ9Ζ-0ΚΜ), όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39812/22-05-2017 – ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΟΡ9Ζ-2Φ4 1η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1014/30-11-2018 ΑΔΑ: 6Σ0ΝΟΡ9Ζ-ΒΦ0/30-11-2018, 2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών», 3η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» και 4η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών».

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 προβλέπεται το πακέτο Εργασίας 3.1 «Παροχή, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, υπηρεσιών δωρεάν νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες-θύματα βίας».

 1. Αντικείμενο και σκοπός της Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντάσσει στην Πράξη με τίτλο: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» (ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020) με κωδ. ΟΠΣ 5000490 τη συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή νομικής βοήθειας στις γυναίκες θύματα βίας, οι οποίες προσφεύγουν στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας αναλαμβάνει:

 • Να συνεργάζεται με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών που ανήκουν στο Δίκτυο της ΓΓΙΑΔ.
 • Να ορίζει συνήγορο για τις συμβουλευόμενες γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας, για την παροχή νομικών υπηρεσιών, συνιστάμενες στην εκπροσώπηση των γυναικών τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων ή λοιπών αρχών, για τις υποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Ο σκοπός της παρούσας συνεργασίας είναι διττός: αφενός, στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας που υφίστανται οι γυναίκες, ενισχύοντας στην πράξη τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής του στη δικαιοσύνη, αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΓΓΙΑΔ, του ΚΕΘΙ και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας έχει ως αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών και την εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, που απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας και λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, η παροχή νομικών υπηρεσιών θα συνίσταται σε :

 • Νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα αστικά δικαστήρια για:
 • την μετοίκηση του συζύγου/συντρόφου (με σύμφωνο συμβίωσης) με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (και προσωρινή διαταγή) ή και με τακτική αγωγή (αίτηση ή/και αγωγή, παράσταση, σημείωμα/προτάσεις)
 • τις διαφορές που αφορούν στην επιμέλεια των τέκνων και στην παροχή διατροφής στις δικαιούχους και στα τέκνα τους με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (και προσωρινή διαταγή) ή και με τακτική αγωγή (αίτηση/ αγωγή, παράσταση, σημείωμα / προτάσεις)
 • διαφορές του άρθρου 592 παρ. 1, 2, 3, και 4 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) μετά από στάθμιση των υπό παροχή νομικών υπηρεσιών από αρμόδια/ο εκπρόσωπο του οικείου Συμβουλευτικού Κέντρου (αγωγή/παράσταση/προτάσεις)
 • απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση των αποφάσεων που θα εκδίδονται κατά τις παραπάνω διαδικασίες.

2)    Νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας.

3) Νομική εκπροσώπηση των γυναικών κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές (αίτηση/παράσταση/υπομνήματα) σύμφωνα με το ν. 4640/2019.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 6 ν. 4640/2019 θεσπίστηκε η διαδικασία της  διαμεσολάβησης για τις οικογενειακές διαφορές (διατροφή, επιμέλεια, αποκτήματα κ.λπ.), πλην αυτών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρο 592 Κ. Πολ. Δ. Τούτο σημαίνει ότι πριν την εκδίκαση μιας αγωγής διατροφής, επιμελείας, αποκτημάτων κ.λπ., τα μέρη υποχρεούνται να προσφεύγουν σε διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε να συνεχίζουν τις δικαστικές ενέργειες. Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση της εξυπηρετούμενων κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης από νομικό παραστάτη (δικηγόρο εντάσσεται στις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους δικηγόρους (και αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες).

4) Συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρα 1438, 1441 Αστικού Κώδικα).

5) Νομική εκπροσώπηση των γυναικών ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και υπηρεσίας και εξωδικαστικές ενέργειες για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διαφορών (ενδεικτικά εκπροσώπηση των γυναικών σε εισαγγελικές αρχές, σύνταξη εξωδίκων που αφορούν στις παραπάνω διαφορές κ.λπ.).

 1. Ομάδα Στόχος

Στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, παραπέμπονται στον συμβαλλόμενο Δικηγορικό Σύλλογο, από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της ΓΓΙΑΔ κατά της βίας, γυναίκες που εξυπηρετούνται σε αυτά και είναι θύματα οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας π.χ. ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμού, παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών.

 1. Επιλέξιμες δαπάνες

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες της ομάδας στόχου και συγκεκριμένα:

 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση δικογράφων και παράσταση στο δικαστήριο για τις αστικές υποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (υπ’ αριθμ. 1 «Νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα αστικά δικαστήρια», τα οποία θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήριο, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς, από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου και από φωτοτυπία του παραβόλου/δικαστικού ενσήμου, όπου απαιτείται.
 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρου για ενέργειες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για τις αστικές υποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (υπ’ αριθμ. 1 «Νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα αστικά δικαστήρια»), τα οποία θα αποδεικνύονται από φωτοτυπία του απογράφου της δικαστικής απόφασης, φωτοτυπία του παραβόλου όπου απαιτείται και τη νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου.
 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση αιτήσεων και υπομνημάτων και για παράσταση σε διαδικασία διαμεσολάβησης, τα οποία θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήριο, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς ;poκαι από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου.
 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρου για παράσταση σε συναινετική λύση του γάμου και σε ρύθμιση της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των τέκνων, με συμβολαιογραφική πράξη, ενώπιον συμβολαιογράφου, που θα αποδεικνύεται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήριο, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου.
 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρου για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο και θα αποδεικνύονται από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων-πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δικαιολογείται απασχόληση του/της δικηγόρου άνω των τριών ωρών.
 • Έξοδα των δικαστικών επιμελητών, που θα αποδεικνύονται από το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών τους.
 • Έξοδα διαμεσολαβητών, που θα αποδεικνύονται από το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών τους.
 • Έξοδα συμβολαιογράφων, που θα αποδεικνύονται από το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών τους.
 • Έξοδα και αμοιβή δικηγόρων για τη νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας, που θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήριο, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου.
 • Ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει την εκάστοτε αμοιβή.

Η καταβολή της αμοιβής και των εξόδων των δικηγόρων θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), δικαιούχο του Υποέργου 1 για την παροχή νομικής βοήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως αυτά αποδεικνύονται από παραστατικά που θα κατατίθενται από την /τον δικηγόρο.

Σε κάθε φάση της διαδικασίας η/ο δικηγόρος που θα συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο θα καταθέτει στο ΚΕΘΙ συνοπτική έκθεση (σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΕΥΔ υπόδειγμα) για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε (legal aid), με κοινοποίηση στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

 1. Δεσμεύσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Ο συμβαλλόμενος Δικηγορικός Σύλλογος δεσμεύεται:

 • Να συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ενημέρωση και την προώθηση της δράσης στα μέλη του.
 • Να καταρτίσει Κατάλογο Δικηγόρων Υπηρεσίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου και στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Συλλόγου, ώστε να πληρούται η αρχή της δημοσιότητας. Σε περίπτωση που ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν διαθέτει ιστοσελίδα θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα μέλη του και θα τηρεί φάκελο με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Στον Κατάλογο θα εγγράφονται, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης των δικηγόρων, όσα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της προθεσμίας που θα έχει ταχθεί στην πρόκληση. Ο Κατάλογος θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται στο ΚΕΘΙ σε ετήσια βάση, κατόπιν πάντα ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να διασφαλίσει την ισομερή και κυκλική κατανομή υποθέσεων στους δικηγόρους που εγγράφονται στον Κατάλογο Δικηγόρων Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, κατά την αναζήτηση δικηγόρου για παροχή νομικής βοήθειας, το Συμβουλευτικό Κέντρο θα επικοινωνεί με τον/την υπεύθυνο/η υπάλληλο που θα έχει ορίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Οι δικηγόροι θα επιλέγονται κατά τη σειρά εγγραφής τους στον Κατάλογο και θα καλούνται να διοριστούν, μόνο μέσω έντυπης αλληλογραφίας (ηλεκτρονικού μηνύματος ή εγγράφου) από τον Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος θα τηρεί τα σχετικά αντίγραφα στο φάκελο του έργου. Σε περίπτωση άρνησης του/της πρώτου/-ης στη σειρά δικηγόρου, θα καλείται ο/η επόμενος/-η, μέχρι να βρεθεί δικηγόρος που θα δεχθεί τον διορισμό του/της. Ο/Η δικηγόρος που έχει κληθεί να αναλάβει μια υπόθεση και αρνείται, θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει τον Δικηγορικό Σύλλογο εγγράφως, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία θα τηρούνται στο φάκελο του έργου. Η άρνηση του/της δικηγόρου που γίνεται τηλεφωνικά, θα σημειώνεται από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο του Συλλόγου επί του Καταλόγου (με σημείωση της ημέρας και της ώρας). Ο/Η προς διορισμό Δικηγόρος που θα καλείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, δεν θα έχει δικαίωμα επιλογής ως προς την υπόθεση που θα διορισθεί, ούτε δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της υπόθεσης, προκειμένου να αποδεχθεί τον διορισμό. Ο/Η δικηγόρος που αποδεδειγμένα θα έχει αρνηθεί τρεις φορές, θα διαγράφεται αυτομάτως από τον κατάλογο.
 • Να καταθέσει, στο τέλος του έργου, συνολική έκθεση απολογισμού, η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των νομικών υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.
 • Να συνεργασθεί με τους Δικηγορικούς Συλλόγους των όμορων πόλεων στις οποίες δεν υπάρχει Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάλυψης δαπανών της νομικής βοήθειας, γυναίκες θύματα βίας που κατοικούν σε άλλες πόλεις.
 • Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Να τηρεί τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ορίζονται με την υπ’ αριθ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 – ΑΔΑ: ΨΡΡΕ465ΧΙ8- 5ΩΚ (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

 

 1. Διαδικασία παραπομπής σε γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στον συμβαλλόμενο Δικηγορικό Σύλλογο για παροχή νομικής βοήθειας

Στον συμβαλλόμενο Δικηγορικό Σύλλογο θα παραπέμπονται για παροχή νομικής βοήθειας και τον διορισμό συνηγόρου, γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, που δέχονται τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000696».

Ο συμβαλλόμενος Δικηγορικός Σύλλογος θα συντάξει Κατάλογο Δικηγόρων Υπηρεσίας, που αναλαμβάνουν την παροχή νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Η διαδικασία παραπομπής προς τον Δικηγορικό Σύλλογο εκάστης συμβουλευόμενης θα είναι η ακόλουθη:

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας θα αποστέλλει στον Δικηγορικό Σύλλογο παραπεμπτικά έγγραφα για εκάστη συμβουλευόμενη γυναίκα που είναι θύμα οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας π.χ. ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμού, παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficking) και η οποία επιθυμεί να προχωρήσει σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, κάνοντας χρήση της παροχής νομικών υπηρεσιών, δωρεάν για την ίδια.

Τα σχετικά παραπεμπτικά θα υπογράφονται από τον/την ψυχολόγο ή τον/την Κοινωνικό/-ή Λειτουργό ή το/τη Νομικό που υπηρετούν στο οικείο Συμβουλευτικό Κέντρο.

Ο συμβαλλόμενος Δικηγορικός Σύλλογος θα ορίζει δικηγόρο που θα αναλαμβάνει την υπόθεση εκάστης συμβουλευόμενης, κατά τη σειρά εγγραφής των δικηγόρων στον Κατάλογο.

Η πληρωμή της παρασχεθείσας νομικής υπηρεσίας από τον/την ορισθέντα/-θείσα δικηγόρο, στο πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων, θα γίνεται ανά πράξη, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

 1. Τρόπος Πληρωμής δικηγόρων

Ο/Η δικηγόρος, για την είσπραξη της αμοιβής και των εξόδων, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω (επιλέξιμες δαπάνες), αποστέλλει, προς την οικονομική υπηρεσία του ΚΕΘΙ, συνοπτική έκθεση με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί (σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΕΥΔ υπόδειγμα), η οποία κοινοποιείται και στο Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Φωτοτυπία του κατατεθειμένου δικογράφου για τη δικαιολόγηση της δαπάνης των ενσήμων
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό για παροχή υπηρεσιών του/της δικηγόρου, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα γραμμάτια για την κατάθεση του δικογράφου, την παράσταση και την κατάθεσης προτάσεων/σημειώματος
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών του/της δικαστικού/-ής επιμελητή/-τριας
 • Φωτοτυπία του απογράφου για τη δικαιολόγηση της δαπάνης των τελών έκδοσής του
 • Αντίγραφο του ηλεκτρονικού παραβόλου / δικαστικού ενσήμου, όπου εκ του νόμου απαιτείται η έκδοσή του
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό για παροχή υπηρεσιών του/της δικηγόρου, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα γραμμάτια για την, κατάθεση αίτησης για διαμεσολάβηση, για υπόμνημα και για παράσταση σε διαμεσολαβητή/-τρια
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό για παροχή υπηρεσιών του/της διαμεσολαβητή/-τριας
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικού για παροχή υπηρεσιών του/της συμβολαιογράφου (για συναινετικό διαζύγιο)
 • Την συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου και συμφωνίας για επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή τέκνων.
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό υπηρεσιών για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Αμοιβής Δικηγόρων και για τις οποίες ο/η δικηγόρος έλαβε εντολή από το αρμόδιο στέλεχος του Συμβουλευτικού Κέντρου.
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό για την απασχόληση του δικηγόρου, σε περίπτωση που η συμβουλευόμενη υπαναχωρήσει και δεν προβεί σε δικαστικές ενέργειες, με σχετική αίτηση υπαναχώρησης προς το Συμβουλευτικό Κέντρο. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σε 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Δεν αμείβεται απασχόληση άνω των τριών ωρών, ανά συμβουλευόμενη.
 • Νόμιμο φορολογικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών του/της δικηγόρου και αντίγραφο της απόφασης της προσωρινής διαταγής. Για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής καταβάλλεται το ποσό των 134 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τα έξοδα του/της δικαστικού/-ής επιμελητή/-τριας.
 • Την ένορκη βεβαίωση, όπου κρίνεται απαραίτητη για δικαστική χρήση (μέχρι 2), 75 ευρώ εκάστη πλέον ΦΠΑ (μέχρι 150 ευρώ, πλέον ΦΠΑ).

Η προβλεπόμενη αμοιβή και τα προβλεπόμενα έξοδα των δικηγόρων καταβάλλονται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), τελικό δικαιούχο του Υποέργου 1 «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας», της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020» για την παροχή νομικής βοήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διαχείριση και τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

 1. Διάρκεια Συνεργασίας:

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και η συνεργασία της ΓΓΙΑΔ, του ΚΕΘΙ και του συμβαλλόμενου Δικηγορικού Συλλόγου, με την οποία παρέχονται δωρεάν για τις συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας νομικές υπηρεσίες, άρχεται από την υπογραφή του παρόντος και λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της Πράξης «Οριζόντιες παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» (ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020) με κωδ. ΟΠΣ 5000490, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν παρατάσεών της.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή Νομικής Βοήθειας ανέρχεται έως το ποσό των 1700 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι το έργο θα παρακολουθείται και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ποσού.

Τα παραπάνω από κοινού συμφώνησαν και συνυπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

_________________________________________________________

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ