Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για αναστολή λειτουργίας ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Λάρισα, 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ      336  /2023

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

       Αφού λάβαμε υπόψη:

    Α)την υπ’ αριθ. πρωτ. 46339οικ./22-09-2023 Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας από την 4η   Οκτωβρίου 2023 έως και την 11η Οκτωβρίου 2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών έως και την 18η Οκτωβρίου 2023.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022).

Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω Αυτοδιοικητικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας κατά τη διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων, σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικά λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα εκτιθέμενα:

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

1) Δε θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες, για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων. Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, και πάντως μόνο για τον σκοπό αυτόν, οι πράξεις προσδιορισμού θα αποσταλούν από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

2) Κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Προέδρους Υπηρεσίας.

3) Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και θα αποσυρθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως με την παρούσα πράξη έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

Ποινικές δίκες με ημερομηνία έναρξης της συνεδρίασής τους κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 δε θα διεξαχθούν (εξαιρούνται της αναστολής οι υποθέσεις που εκδικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς και οι περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κρατουμένων), ενώ οι σχετικές υποθέσεις θα αποσυρθούν και θα προσδιορισθούν εκ νέου προς εκδίκαση με επιμέλεια της αρμόδιας Εισαγγελίας Λάρισας.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα από τα οικεία Τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικώς για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων (π.χ. αγωγών, ανακοπών) η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του ασκούντος χρέη Προέδρου Υπηρεσίας, β) προβολή – αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ και γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών.

Προκειμένου για διαφορές υπαγόμενες στην τακτική διαδικασία, οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων ή, εφόσον τέτοιες έχουν κατατεθεί νωρίτερα, κατάθεσης προσθήκης παρατείνονται έως την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023. Τέλος, επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Η Διευθύνουσα  το Πρωτοδικείο Λάρισας

 

 

 

Θεοδώρα Τέτσιου

Πρόεδρος Πρωτοδικών