Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για αναστολή λειτουργίας ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Φάρσαλα 02 Οκτωβρίου  2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 93 /2023

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

          Αφού λάβαμε υπόψη:

          Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46339οικ./ 22-9-2023 οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα από 4 Οκτωβρίου 2023 έως και 11 Οκτωβρίου 2023,

          Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄του ν.4938/2022 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών») και

          Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων κατά την διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022.

          Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων.

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

          Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

  • Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσεως.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • Από την Γραμματεία (ήτοι από τα οικεία γραφεία) θα εξυπηρετούνται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικώς, για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων ( π.χ. ανακοπών, εφέσεων και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, β) προσθήκη-αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.4 του ΚΠολΔ, γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) Το (τμήμα-) γραφείο αποποιήσεων μόνο για όσες αποποιήσεις  λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.
  • Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 συνυπολογίζονται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Φάρσαλα  02 Οκτωβρίου 2023

Η  Ειρηνοδίκης

 

Αικατερίνη   ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ