Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για αναστολή λειτουργίας ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Πράξη ΠΡΑ49/27.9.2023

Η Δικαστής που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, Ευαγγελία Καλογιάννη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 46339οικ./22.9.2023 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο, ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και των
επαναληπτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, ενώ στην
περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική Περιφέρεια, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που εδρεύουν εντός αυτής πρέπει να παραταθεί μέχρι και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023,
2) τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α’ έως γ’ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 109) και

3) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος θα καταστεί αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου, εξαιτίας των πρόσθετων καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων και δικηγόρων, οι οποίοι διορίζονται αντιπρόσωποι τη δικαστική Αρχής για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, με αποτέλεσμα τούτο να συνιστά, κατά την
έννοια των ως άνω διατάξεων, λόγο ανωτέρας βίας, ο οποίος επιβάλλει την αναστολή μέρους των εργασιών του Δικαστηρίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Την αναστολή της λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, ενώ στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών εκλογών σε οποιονδήποτε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ή επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών εντός της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αναστολή
της λειτουργίας του Δικαστηρίου θα παραταθεί έως και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Δικαστηρίου. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία.
Κατ’ εξαίρεση της ως άνω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου, θα εξετάζονται από τους οριζόμενους Προέδρους και Πρωτοδίκες Υπηρεσίας:
α) οι επείγουσες αιτήσεις για χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αιτήσεις αναστολής, σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (v. 2717/1999, ΦΕΚ Α’ 97) για τις διαφορές
ουσίας και το άρθρο 52 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α ‘ 8) για τις διαφορές του άρθρου 15 του v. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274) και
β) οι αντιρρήσεις κατά της κράτησης αλλοδαπών του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212).
Ειδικώς, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, τα αιτήματα του κοινού που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες (υπό στοιχ. α και β) κατηγορίες υποθέσεων θα εξυπηρετούνται από το οικείο Τμήμα της Γραμματείας του Δικαστηρίου, από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (9.10.2023), τα υπόλοιπα Τμήματα της Γραμματείας του Δικαστηρίου θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.

Λάρισα 27.09.2023
Η Δικαστής
που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Ευαγγελία Καλογιάννη
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Συνημμένα αρχεία:
PRA49-2023
PRA49-2023 (123 KB)