Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται  λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

 

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και της συνεπεία αυτών αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου από την 21η Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023, ματαιώνεται η συζήτηση του συνόλου των υποθέσεων της δικασίμου του Γ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, στις 22 Ιουνίου 2023. Οι εν λόγω υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν, με πράξη της Δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο, στις δικασίμους της 28ης.9.2023 και της 26ης.10.2023, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 361 παρ. 4 του ν. 4700/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 127). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στο αντίστοιχο Τμήμα και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο.

Λάρισα, 14.6.2023

Η Δικαστής που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Ευαγγελία Καλογιάννη

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.