Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών των δικασίμων 17.05.2023 και 24.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

935/2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β΄ και 7  εδ. γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αποστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Ειρηνοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Γ) Το ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 843/2023 Πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν  λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.).

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ

 • Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών Πινακίου, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 17ης Μαΐου 2023.

     Ορίζουμε:  Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 453/2022 (αριθμό πινακίου 1), 454/2022 (αριθμό πινακίου 2), 455/22 (αριθμό πινακίου 3), 458/20222 (αριθμό πινακίου 4), 459/2022 (αριθμό πινακίου 5), 460/2022 (αριθμό πινακίου 6), 463,2022 (αριθμό πινακίου 7), 464/2022(αριθμό πινακίου 8), 465/2022 (αριθμό πινακίου 9), 466/2022 (αριθμό πινακίου 10), 462/2022 (αριθμό πινακίου 11), 474/2022 (αριθμό πινακίου 12), 479/2022 (αριθμό πινακίου 13), και 480/2022 (αριθμό πινακίου 14).

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 6-3-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

 • Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών Πινακίου, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 24ης Μαΐου 2023.

  Ορίζουμε:  Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 458/2022 (αριθμό πινακίου 1), 477/2022 (αριθμό πινακίου 2), 475/2022 (αριθμό πινακίου 3), 474/2022 (αριθμό πινακίου 4), 473/2022 (αριθμό πινακίου 5), 472/2022 (αριθμό πινακίου 6), 471/2022 (αριθμό πινακίου 7), 470/2022 (αριθμό πινακίου 8), 469/2022(αριθμό πινακίου 9), 468/2022 (αριθμό πινακίου 10), 467/2022(αριθμό πινακίου 11),486/2022 (αριθμό πινακίου 12) και 482/2022(αριθμό πινακίου 13).

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 13-3-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

 • Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 17ης Μαΐου 2023.

 

     Ορίζουμε:

 1. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 44/2020, 45/2020, 46/2020 και 47/2020. Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ..
 2. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 48/2020και  49/2020, Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 1-11-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 3. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020 και  22/2020,  Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 8-11-2023  και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 4. Για τις υποθέσεις με αριθμούς  κατάθεσης 699/2016, 179/2020, 450/2020, 85/2020, 178/2020,  και  1121/2019,  Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 22-11-2023  και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 5. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 819/2021 και  465/2020, Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 29-11-2023  και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

 • Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 24ης Μαΐου 2023.

    Ορίζουμε:

 1. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 12/2020 και 13/2020. Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 29-11-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 2. Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 14/2020, 15/2020, 16/2020 και 17/2020. Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 6-12-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 3. Για τις υποθέσεις με αριθμούς  κατάθεσης 18/2020, 41/2020, 42/2020, 43/2020, 876/2021, 192/23, 11/2022, 304/2018 και 248/2020. Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.
 4. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 954/2021, 456/2020, 452/2020 και 447/2021. Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 20-12-2023 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή το έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και την με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως)στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Λάρισα 26-5-2023

      Η Ειρηνοδίκης Λάρισας, που διευθύνει το Ειρηνοδικείο Λάρισας

Γεωργία  Κωτούλα