Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Φάρσαλα 16 Μαΐου 2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  57/2023

H ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αφού λάβαμε υπόψη

Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα απο17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023,

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄του ν.4938/2022 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών») και

Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω βουλευτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων κατά την διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες , όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων.

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη  24 Μαΐου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

  • Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικών διαδικασιών, Εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων και εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων (πλην των υποθέσεων πλειστηριασμών). .Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ).  Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, και πάντως μόνο για τον σκοπό αυτόν, οι πράξεις προσδιορισμού θα αποσταλούν από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσεως.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.
  • Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και θα αποσυρθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την παρούσα πράξη, έως την συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

  • Από την Γραμματεία (ήτοι από τα οικεία τμήματα-γραφεία) θα εξυπηρετούνται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικώς, για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων ( π.χ. ανακοπών και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, β) προσθήκη-αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.5 του ΚΠολΔ, γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) Το τμήμα αποποιήσεων μόνο για όσες αποποιήσεις  λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023.
  • Οι οριζόμενες στον Κ.Πολ.Δ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.

Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 συνυπολογίζονται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Φάρσαλα 16 Μαΐου 2023

Η  Ειρηνοδίκης

 

Αικατερίνη  ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ