Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελασσόνα 16 Μαΐου 2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   58/2023

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023,

Β) Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν.4938/2022 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»),

Γ) Το γεγονός ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω βουλευτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας κατά τη διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν.4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη  24 Μαΐου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

  • Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικών διαδικασιών, Εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων και εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων (πλην των υποθέσεων πλειστηριασμών). Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, και πάντως μόνο για τον σκοπό αυτόν, οι πράξεις προσδιορισμού θα αποσταλούν από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσης.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.
  • Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και θα αποσυρθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την παρούσα πράξη, έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

  • Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικά, για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων (π.χ. ανακοπών και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, β) προσθήκη-αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.5 ΚΠολΔ, γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών, δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης (μόνο για όσες αποποιήσεις  λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023).
  • Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων (ή εφόσον τέτοιες έχουν κατατεθεί νωρίτερα, κατάθεσης προσθήκης) και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023. Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 συνυπολογίζονται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Ελασσόνα 16 Μαϊου 2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας

Άννα Κοκότη

Ειρηνοδίκης Ελασσόνας