Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, απο το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ        

            ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και της συνεπεία αυτών αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου από την 17η Μαΐου έως και την 24η Μαΐου 2023, ματαιώνεται η συζήτηση του συνόλου των υποθέσεων της δικασίμου του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, στις 18 Μαΐου 2023. Οι εν λόγω υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν, με πράξη της Δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο, στις προσεχείς δικασίμους της 15ης.6.2023 και της 28ης.9.2023, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 97), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 361 παρ. 4 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στο αντίστοιχο Τμήμα και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο.

Λάρισα, 16.5.2023

Η Δικαστής που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

 

Ευαγγελία Καλογιάννη

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.