Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών έτους 2023

Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11162οικ./3-4-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκηρύσσεται στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 12η Μαΐου 2023, διαγωνισμός για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών των: 1) Εφετείου Λάρισας, για είκοσι τρεις (23) θέσεις, και 2) Εψετείου Δυτικής Μακεδονίας για δέκα τρεις (13) θέσεις, της Περιφέρειας Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας.