Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16.9.2022

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  Α. Ο διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, θα διενεργηθεί από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2022. Oι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται από  την Πέμπτη 22Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 27Σεπτεμβρίου 2022 (από 10.00 έως 14.00), στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και δη στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα εξής :

 • Αίτηση συμμετοχής / Υπεύθυνη Δήλωση  -βλ. συνημμένουπόδειγμα- .
 • Πιστοποιητικό άσκησης.
 • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου. Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από Δικηγόρο).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Απόδειξη κατάθεσης ποσού εξήντα (60,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022»).

Β. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, έχουν ως εξής :   Τακτικά Μέλη:

 • Τρύφων Τσάτσαρος – Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
 • Χρήστος Στρατηγόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Βόλου
 • Νικόλαος Γουγουλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. Τρικάλων

Αναπληρωματικά Μέλη :

 • Ανδρέας Ανδριτσόπουλος – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
 • Νικόλαος Κολοκυθόπουλος – Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
 • Ευάγγελος Διανελλάκης – Γ. Γραμματέας Δ.Σ. Λάρισας

Τέλος, γίνεται μνεία ότι Γραμματέας της άνω επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Παπουτσής και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αχιλλέας Νούλας, υπάλληλοι αμφότεροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ (23 kB)