Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λάρισα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                           Αριθμ. πρωτ. 696

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας

Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα

Πληροφορίες:    Γεώργιος Μητράς

Τηλ: 2410532044

FAX: 2410532042

email: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, αρχίζει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και λήγει την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, θα κατατίθενται δε (ή θα αποστέλλονται και θα παραλαμβάνονται αντίστοιχα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044), σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει «Αίτηση/δήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στον ΔΣΛ», καθώς και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/δηλούντος. Σε περίπτωση αποστολής, η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Η παρούσα πρόσκλησης θα δημοσιευθεί σε τοπικά έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr), όπου και θα παραμείνει έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Νομικής Σχολής-Τμήματος Νομικής ή ΤμήματοςΠληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΕΙ

2) Γνώση Η/Υ

3) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1)Να είναι γεννηθείσες/έντες από 1η Ιανουαρίου 1987 έως 31η Δεκεμβρίου 1997,

2)Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ν. Λάρισας,

3)Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεώς τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

4)Να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007),

5)Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

6)Να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

7)Να μην είναι υπόδικοι ή να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

8)Να μην τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

Ολα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα απαραίτητασυνυποβαλλόμενα έγγραφα, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα ως αντίγραφα .

 

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία, ότι :

  • Προηγούμενη τυχόν εμπειρία/προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δικηγορίας) θα μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα μοριοδότησης
  • Η προσκόμιση ενός μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου μοριοδοτείται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα μοριοδότησης, ενώ κατοχή πέραν του ενός εκ των ως άνω τίτλων, θα συνεκτιμηθεί ελεύθερα στην τελική αξιολόγηση.
  • Γνώση γλώσσας πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμηθεί ελεύθερα στην τελική αξιολόγηση.
  • Για τους υποψηφίους που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.
  • Σε περίπτωση επιλογής Δικηγόρου, τούτος, πριν την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, θα υποχρεούται σε παραίτηση από το δικηγορικόλειτούργημα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πτυχίο Νομική ή Πληροφορικής Βαθμός Πτυχίου Μόρια
5 – 6,5 18
6,6 – 8,00 22
8,01 -10,00 25
 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας Επίπεδο γνώσης  
Β2 (καλή γνώση) 5
Γ1 (πολύ καλή γνώση) 7
Γ2 (άριστη γνώση) 10
 
Μεταπτυχιακός τίτλος 10
 
 
Διδακτορικός τίτλος 15
 
Προϋπηρεσία /Εμπειρία Έως 5 έτη 1/έτος
Από 6 έτη και άνω 10
 
Συνέντευξη 30
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ