Ανακοίνωση της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων του Σ.τ.Ε για πιθανή δυσλειτουργία κατά την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Αθήνα, 8.6.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όπως έγινε γνωστό με την ανακοίνωση της 6ης Μαΐου 2022, στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ χρησιμοποιείται ήδη η -ενιαία για όλη τη Διοικητική Δικαιοσύνη (βλ. και ά. 25 παρ. 2 του ν. 4938/2022, Α΄ 109)- ηλεκτρονική, εγκεκριμένη κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2004 («eIDAS») απομακρυσμένη σφραγίδα, η οποία δημιουργήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του ως άνω Κανονισμού.

Λόγω των υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας παρατηρήθηκε στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων ότι στις περιπτώσεις που ο καταθέτης χρησιμοποιεί ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία είναι μεν έγκυρη (valid) όμως διαθέτει χρονοσήμανση που δεν μπορεί να επαληθευθεί (ενδεικτικά: “broken embedded timestamp”, “embedded timestamp cannot be verified”), η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ δεν δύναται να τεθεί επί του αρχείου του δικογράφου που φέρει τέτοια ηλεκτρονική υπογραφή. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου είναι έγκυρη, το δικόγραφο λαμβάνει αριθμό καταθέσεως στο οικείο Δικαστήριο και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή αποδεικτικού καταθέσεως του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, το οποίο εκδίδεται εκ των υστέρων με ενέργεια της Γραμματείας και φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα του Συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παραγωγή αντιγράφου εκ του δικογράφου που φέρει τέτοια ηλεκτρονική υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης θα πρέπει να αναζητήσει ακριβή αντίγραφα εκ του δικογράφου που κατέθεσε ηλεκτρονικώς από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου. Συγχρόνως, ο καταθέτης θα πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο, από τον οποίο προμηθεύθηκε την ηλεκτρονική του υπογραφή και να αναζητήσει οδηγίες προκειμένου να προβεί στην ενδεδειγμένη ρύθμιση της οικείας παραμέτρου της υπογραφής του.

 

Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων

του Συμβουλίου της Επικρατείας

201401151849099190