Καταστροφή αρχείου δικογραφιών του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους

Γνωστοποιούμε στους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους ότι επίκειται η καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Ειρηνοδικείο Λάρισας και συγκεκριμένα:

 1. Δικόγραφα εφέσεων μέχρι το έτος 2005
 2. Αγωγές-Αιτήσεις όλων των διαδικασιών μέχρι το έτος 2005
 3. Πρακτικά αναβολής όλων των διαδικασιών μέχρι το έτος 2005
 4. Διαταγές πληρωμής μέχρι το έτος 2005
 5. Εκθέσεις – πράξεις μέχρι το έτος 2005
 6. Σχετικά αποφάσεων όλων των διαδικασιών μέχρι το έτος 2020
 7. Σχετικά διαταγών πληρωμής μέχρι το έτος 2020
 8. Αντίγραφα ματαιωθεισών αγωγών και αιτήσεων μέχρι το έτος 2016
 9. Αιτήσεις πιστοποιητικών μέχρι το έτος 2021
 10. Αιτήσεις και δικαιολογητικά νομικής βοήθειας μέχρι το έτος 2020
 11. Βιβλία παλαιών ετών (πινάκια, κατατιθεμένων αγωγών κλπ. πλην αποφάσεων και ενδίκων μέσων) μέχρι το έτος 2005.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέχρι την 31η Μαΐου 2022 για την παραλαβή των παραπάνω σχετικών τους κλπ, τα οποία μετά την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν, σύμφωνα με την αριθμ. 18720/20-4-2022 απόφαση του Υπουργείου Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων002 (1)