Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και των Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και των Δικηγόρων

14.4.2022

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους οτι απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει εκδοθεί η «Πρόσκληση για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ».

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Μεταξύ των επιλέξιμων ΚΑΔ περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητεςΕπί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι» (προηγούμενη Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω covid-19 με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή. Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εξής :

– «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019, – «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ως 100%.

Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής : Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% = 10, Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% = 40, Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% = 70, Μείωση τζίρου άνω του 80% = 100. Η μείωση Κύκλου Εργασιών προκύπτει από τον τύπο : «((Κύκλος Εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)*100» ή «((Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) /προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019)*100». Σε περίπτωση που ο Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 είναι μηδενικός ή αρνητικός, η επιχείρηση καθίσταται ΜΗ επιλέξιμη για την παρούσα Δράση – Πρόσκληση.

Για «Νεοσύστατη επιχείρηση», ορίζεται ως μείωση στον κύκλο εργασιών τιμή 100%.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00 €, αναλόγως της μείωσης τζίρου και όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση. Ο υπολογισμός της δημόσιας χρηματοδότησης προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των εξής δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485. Το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής : – Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020, – Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής : Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% : 2.000 €, Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% : 3.500 €, Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% : 5.000 €, Μείωση τζίρου άνω του 80% : 7.000 €, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία στο 2020. Εάν αυτό το ποσό των εξόδων υπολείπεται του προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία στο 2020 και με ελάχιστο ποσό προς επιχορήγηση 2.000€.  Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση, σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης καταλογίζεται στην επιχείρηση που το έλαβε και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο σύνολό του.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από 30/03/2022 ώρα 13:00 και έως 29/04/2022 ώρα 15:00. Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π. Τυχόν ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/νότια αίθουσα, Βόλος Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894–9 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413505100, thessalia@mou.gr

Η Αναλυτική Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 5775 και κωδικό 116ΚΕ, ΑΔΑ: ΩΑ8Ζ7ΛΡ-0Ω6, είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr , www.efepae.gr , www.aedep.gr www.espa.gr όπου θα αναρτάται και κάθε σχετική ενημέρωση ή άλλη πληροφορία.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΣΠΑ