Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό Δικηγόρων, ως προέδρων και μελών επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης – Δηλώσεις συμμετοχής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ορισμός Δικηγόρων, ως προέδρων και μελών επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης – Δηλώσεις συμμετοχής

16.3.2022

Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ζήτησε από τον ΔΣΛ να αποστείλει κατάλογο Δικηγόρων που επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να διοριστούν Πρόεδροι και Μέλη των Επιτροπών Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης του άρθρου 7 Α του ν. 2308/1995, στις περιοχές της τοπικής μας αρμοδιότητας.

Ως πρόεδρος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία και ως μέλος δικηγόρος με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΣΛ θα διαβιβάσει καταλόγους συναδέλφων [με τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνα)] που επιθυμούν να διοριστούν και πληρούν τα σχετικά κριτήρια .

Η αποζημίωση των προέδρων ανέρχεται σε 65 € και των μελών σε 54 € ανά συνεδρίαση, ενώ ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους είναι 100 συνεδριάσεις. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των διοριστέων, σε περίπτωση που ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων υπολείπεται του αριθμού των αιτούντων, θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, με ευθύνη του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ως εκ τούτου, καλούνται τα μέλη του ΔΣΛ που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους ανωτέρω δύο καταλόγους (υπερπενταετούς και υπερτριετούς υπηρεσίας αντίστοιχα), να υποβάλουν στη Γραμματεία του Συλλόγου σχετική δήλωση (όπου θα συμπεριλαμβάνονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ όλα τα ανωτέρω στοιχεία τους), από την Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 11.00 έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και ώρα 11.00.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο