Συνεχίζεται η αποχή των μελών του ΔΣΛ από την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών έως 28.02.2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάρισα, 5 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε συνεδρίασή του σήμερα 5.1.2022, ομόφωνα επικύρωσε την από 30.12.2021 απόφαση της Ολομέλειας για παράταση της αποχής των δικηγόρων μελών του, μέχρι τις 28.2.2022, από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:

A. Την αποχή από τη σύνταξη υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ. Πολ. Δ.), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).

B. Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ. Πολ. Δ.), κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Τράπεζα ή την Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων, εφόσον αυτές είναι ενημερωμένες με τα τρέχοντα στοιχεία του οφειλέτη σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη, να προσκομίσει (στην Τράπεζα ή Εταιρία Διαχείρισης) τα απαραίτητα στοιχεία (το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και το τελευταίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του ευάλωτου.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ