Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με θέμα «Αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.)»

ΤΗΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

   Λάρισα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9ης πρωινής συνήλθε στα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.    (2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας) η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.)» κατόπιν ατομικών προσκλήσεων, με τις οποίες απεστάλησαν κατάλογοι των ανακηρυχθέντων υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του σωματείου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.)», συντεταγμένων κατ’ αλφαβητική σειρά, προς εκλογή επτά (7) τακτικών και τριών(3) αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. και προς εκλογή τριών (3) τακτικών μελών για το Εποπτικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16,17 και 19  του καταστατικού του  «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.)» για θητεία από 12.11.2021 έως 31.03.2025.

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. κ. Αναστάσιος Παπαβασιλείου, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εκκάλεσε τα μέλη του σωματείου   «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.» όπως προσέλθουν προς ψηφοφορία, η οποία και άρχισε αμέσως υπό την εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη εκ των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. διορισθέντων δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 77/29.10.2021 εγγράφου εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κ.κ.  Ζωή Μπίλλη – δικηγόρου Λάρισας, Μέλους του ΛΕΑΔΠΛ, Νικολάου Πατσικουρίδη – δικηγόρου Λάρισας, Μέλους του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ., Γρηγορίου Κουτούπη- δικηγόρου Λάρισας, Μέλους του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.,  και Βασιλείου Μάλαμα- δικηγόρου Λάρισας, Μέλους του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

   Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά και ομαλά από 9ης πρωινής μέχρι 7ης απογευματινής ώρας δια ψηφοδελτίων στα οποία αναγράφονταν όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, σε χωριστή στήλη για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου και σε χωριστή στήλη για τους υποψηφίους του Εποπτικού Συμβουλίου (κοινό ψηφοδέλτιο), καθ’ ένας δε από  τους εκλογείς – μέλη του Σωματείου, αφού σημείωνε την προτίμησή του δια σταυρών επί του ψηφοδελτίου προ των ονομάτων των υποψηφίων μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. και μέχρι τριών (3) για το Εποπτικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ., ενέκλειε το ψηφοδέλτιό του εντός σφραγισμένου με την σφραγίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. και μονογραφημένου παρά του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής φακέλου τον οποίο έρριπτε εντός της ψηφοδόχου η οποία ήταν τοποθετημένη επί τραπέζης προ της Εφορευτικής Επιτροπής.

   Την 7η απογευματινή ώρα, η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής  κ. Ζωή Μπίλλη, κήρυξε την λήξη της ψηφοφορίας, στην οποία έλαβαν μέρος 511 μέλη του Σωματείου μας επί 748 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

   Μεθ’ ό ήρξατο η διενέργεια της διαλογής των ψήφων υπό της Εφορευ-τικής Επιτροπής, αφού προηγουμένως ανοίχθηκε η ψηφοδόχος και βρέθηκαν 511 φάκελοι, περιέχοντες ισάριθμα ψηφοδέλτια εξ’ ών 491 έγκυρα,   18 άκυρα και 2 λευκά.

    Περατωθείσης της διαλογής, περί ής συνετάγη ιδιαίτερο πρωτόκολλο προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Επί 491 εγκύρων ψηφοδελτίων που βρέθηκαν στην ψηφοδόχο έλαβαν :

ΓΙΑ   ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1.  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ                              160
 2.  ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ                                 153
 3.  ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                            178  
 4.  ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                           114
 5.  ΚΟΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                               246
 6.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                                 280
 7.  ΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                                            265
 8.  ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                         147
 9.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                  244
 10.  ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                          199

ΓΙΑ   ΤΟ    ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1.   ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                        126
 2.   ΠΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                       213
 3.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ              200
 4.   ΤΑΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                           180

Συνεπώς ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες ως τακτικά μέλη :

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                              280
 2.  ΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                                         265
 3.  ΚΟΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                            246
 4.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ               244
 5.  ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       199
 6.  ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                         178
 7.  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ                           160

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1.  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                         213
 2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                200
 3.  ΤΑΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                             180

 

 

Και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. οι κ.κ.

1. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ                                   153

2. ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                            147

3. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                             114

Και αναπληρωματικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

1. ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                126

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΟΚΑΣ