Πρόσκληση για άσκηση υποψηφιων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων να υποβάλουν την αίτησή – υπεύθυνη δήλωση τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@larissa.gov.gr , εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων (www.larissadimos.gr), ήτοι μέχρι και την 15-10-2021.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΩΡΑΡΙΟ Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, εκκινεί την 1 η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 30η Απριλίου 2022. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1). Η πρακτική άσκηση θα γίνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης υπό τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου του ανωτέρω Τμήματος του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του ασκούμενου/ης υποψηφίου/ας δικηγόρου. Το ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου/ης υποψηφίου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων. Η μηνιαία αμοιβή του/της ασκούμενου/ης υποψηφίου/φίας δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της πρόσκλησης (πατήστε ΕΔΩ)

Για το κείμενο της αίτησης, πατήστε ΕΔΩ