Ανάρτηση αίτησης περί καθορισμού προσωρινη΄ς τιμη΄ς μονάδας ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 13.05.2022

Έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ.Λ. και προς γνώση των συναδέλφων, των διαδίκων αλλά και κατ’ απαίτηση του άρθρου 19 παρ. 4 ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) η με αριθμ. κατ. 777/2021 αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία θα συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 13.05.2022.