Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 27.09.2021

 

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 19.9.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 57069/18.9.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου2021και ώρα 6.00 έως και τηΔευτέρα27Σεπτεμβρίου2021και ώρα 6.00»(αρθρ. 1 αριθμ. 3, 10 παρ. 6), γνωστοποιούμε ότι στο Ειρηνοδικείο Λάρισας από Δευτέρα20.9.2021ώρα 6.00 μέχρι και τηΔευτέρα27.9.2021, ώρα 6.00:

 

Α.-.Διεξάγονται κανονικά όλες οι διαδικασίες (βλ. άρθρ. 10 αρ. 1 και 6 ως άνω ΚΥΑ).

Β.-.Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου, κατά την είσοδο στο Δικαστήριο όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, υπάλληλοι, πολίτες) οφείλουν να επιδεικνύουν:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 10 ή

β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10 ή

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapidtest) εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) του τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατ” εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) που έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10, στις εξής περιπτώσεις:

Α.-.Κατάθεση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα:

α)αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κλπ) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή

β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή

γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής

Β.-.Συζήτηση προσωρινής διαταγής

Γ.-. Κατάθεση και συζήτηση αγωγών άρθρου 22 Ν. 1264/1982.

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά της περίπτωσης α), β) και γ), καθώς και η δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο του κτιρίου του δικαστικού μεγάρουστο προβλεπόμενο προσωπικό εταιριών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοιτα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του αρθρ. 33 του ν. 4816/2021 (Α΄118) CovidFreeGR. Εναλλακτικά εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα παραπάνω πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος.

Γ.-. Περαιτέρω για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την προστασία των προσώπων στους χώρους τουορίζουμε τα κάτωθι:

1. Ορίζεται ρητά ότι η χρήση μάσκας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Λάρισας είναι υποχρεωτική για όλους (ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους). Επισημαίνεται εμφατικώς η υποχρέωση για ΟΡΘΗ χρήση της μάσκας. Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

4. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

5. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 15 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου, ο οποίος περαιτέρω είναι αρμόδιος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους παρισταμένους της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπομένων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κλπ).

6. Συνιστάται όπως οι δικηγόροι και οι πολίτες πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με το αρμόδιο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους της υπηρεσίας.

7. Εφιστάται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας (ιδίως χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο αλκοολούχο διάλυμα, τήρηση των αποστάσεων).

8. Εφιστάται η προσοχή του προσωπικού για τη φροντίδα και εξασφάλιση σε καθημερινή βάση συνεχούς και επαρκούς αερισμού των χώρων (γραφείων κλπ), με τη σύσταση για την κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των γραφείων, ακροατηρίου και λοιπών χώρων του δικαστηρίου, καθαρισμό επιφανειών γραφείου και πληκτρολογίου των υπολογιστών κλπ.

9. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων του κτιρίου εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του και θα κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Ιωάννης Θεοδωράκης     Ειρηνοδίκης