Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισαςγια το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13Σεπτεμβρίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου2021 και ώρα 6:00(βλ. υπ” αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α. για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…” ΦΕΚ Β΄ 4206).

Σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α., αλλά και στο από 14.10.2020 Σχέδιο Δράσης για το περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 στους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας,

1.Από 16 Σεπτεμβρίου 2021, όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, να επιδεικνύουν:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού (άρθρο 10, παρ.2 Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α.), ή β)πιστοποιητικό νόσησης (άρθρο 10, παρ.3 Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α.) ή

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο (άρθρο 10, παρ.3 Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α.).

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών,δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει οιοσδήποτε γονέας, ακόμη και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας (άρθρο 10, παρ.3 Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α.). Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατ” εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self test, που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την είσοδο των φυσικών προσώπων εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Κατάθεση αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής, β) κατάθεση αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής, γ) συζήτηση προσωρινής διαταγής.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας σε προσωπικό εταιριών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στην υπηρεσία.

2. Είναι υποχρεωτική για όλους τους εισερχόμενους και παραμένοντες εντός των χώρων του Καταστήματος του Δικαστηρίου (δικαστές, υπαλλήλους, δικηγόρους, διαδίκους, αστυνομικούς, προσωπικό καθαριότητας κ.ά.):

● η χρήση μη ιατρικής μάσκας καθ” όλη τη διάρκεια της παραμονής τους και η τήρηση απόστασης ενάμισι, τουλάχιστον, μέτρου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και

● η χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο στα γραφεία.

3 . Οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν την είσοδο στο Κατάστημα του Δικαστηρίου προσώπων που δεν φορούν μάσκα, εκτός αν τους επιδεικνύεται από τους εισερχόμενους ιατρική βεβαίωση που τους απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην αίθουσα συνεδριάσεων.4. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαστηρίου επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή δέκα κατ” ανώτατο όριο ατόμων (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των γραμματέων). Στο γραφείο Προέδρου Υπηρεσίας κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολής δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή περισσότερων από δύο πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων.

5 . Ο εκάστοτε προεδρεύων κατά την εκδίκαση υποθέσεων στο ακροατήριο είναι αρμόδιος για την προσήκουσα διάταξη, σε επαρκή αραίωση, των δικαστών στην έδρα.6. Ο εκάστοτε προεδρεύων είναι αρμόδιος για την υπόδειξη, σε όλους τους παρισταμένους στο ακροατήριο (πληρεξουσίους δικηγόρους και διαδίκους), της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κ.ά.).

7. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός δικηγόρου ή διαδίκου στα γραφεία των δικαστών και στα τμήματα της γραμματείας του Δικαστηρίου (Τμήματα Πρωτοκόλλου, Ενδίκων Μέσων και Προσδιορισμού και Έδρας). Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, μεταξύ τους απόσταση δύο μέτρων.

8 . Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση χρήσης τους, συνιστάται να μην εισέρχονται ταυτόχρονα εντός αυτών περισσότερα των δύο ατόμων.9. Συστήνεται η διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων, των γραφείων των δικαστών, των γραμματειών και των λοιπών χώρων του Δικαστηρίου.

Ωστόσο, δεδομένου ότι εξακολουθεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, παρακαλείσθε να προκρίνετε την ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης των δικογράφων ή την κατάθεση αυτών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Ενδίκων Μέσων (τηλ. 2410-251749). Ακόμα, υπενθυμίζεται ότι για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως, ο οποίος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υποθέσεώς τους.

Λάρισα 16/9/2021

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Δικαστήριο

Σοφία Πελεκούδα

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.