Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την καταστροφή αρχείου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την 53068/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (δια της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης) αποφασίστηκε η εκποίηση υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ή η καταστροφή άχρηστων δικογραφιών (πλην των δικαστικών αποφάσεων και των οικείων πρακτικών) διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών που έχουν δημοσιευθεί κατά τα έτη 2004-2012 καθώς και α) ακυρωτικών διαφορών που έχουν καταργηθεί κατ΄ άρθρο 8 παρ.6 του Ν.4198/2013 (Φ.Ε.Κ. Α ΄ 215), ανά έτος κατάθεσης της δικογραφίας στο Δικαστήριο (2008-2013), β) διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών που έχουν καταργηθεί στο δικαστήριο κατ” άρθρα 142 και 143 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2717/1999, Φ.Ε.Κ. Α΄ 97) και 30 του π.δ/τος 18/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8) κατά τα έτη 1982, 1984-1987, 1994-1997, 2001-2014 και γ) διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών που έχουν καταργηθεί στο δικαστήριο κατόπιν υποβολής δήλωσης παραίτησης κατ” άρθρα 142 και 143 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2717/1999, Φ.Ε.Κ. Α΄ 97) και άρθρα 30 του π.δ/τος 18/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8) και 4 (παρ.1) του ν.702/1977 κατά τα έτη 1993-1996, 2000-2003, 2005-2014.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες, κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο, μέχρι την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Λάρισα 31.8.2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.