Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 02.08.2021

 

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 25.7.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 46819/24.7.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021και ώρα 6.00 έως και τηνΔευτέρα2 Αυγούστου2021και ώρα 6.00»,με την οποίααναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων) (αρθρ. 1 αριθμ. 3περιπτ.α, β, 10), λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη και το αρθρ. 105ο ν.4812/2021, αποφασίζουμε και γνωστοποιούμε ότι στο Ειρηνοδικείο Λάρισας από Δευτέρα 26.7.2021ώρα 6.00 μέχρι και τηνΔευτέρα2.8.2021, ώρα 6.00:

 

Α.-.1) Δεν αναστέλλονται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (νέα τακτική).

Δεν αναστέλλονται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 (Α΄51).

2)Δεν αναστέλλονται οι δίκες ειδικών διαδικασιώνκαι μικροδιαφορών.

3)Δεν αναστέλλονται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων. Θα γίνεται επίσης η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 115 ΚΠολΔ, των διαδίκων παρισταμένων με δήλωση σύμφωνα με την παρ.2 242 ΚΠολΔ.

4) Δεν αναστέλλονται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄214).

Το πινάκιο και έκθεμα των δικασίμων κάθε ημέρας των ως άνω διαδικασιών (πλην της τακτικής) κατανέμεται χρονικά εντός της αυτής ημέρας από τον αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων των εγγεγραμμένων σε κάθε πινάκιο ή έκθεμα ειρηνοδίκη και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα θα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα στους διαδίκους ή πληρεξούσιους δικηγόρους τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου τουΚράτουςκλπ κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 105ο ν.4812/2021.Κατά την εκδίκαση τωνως άνω υποθέσεων θα προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή εκθέματος για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων με κοινή ανέκκλητη δήλωση τους έχουν διατυπώσει αίτημα αναβολής χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, το οποίο (αίτημα) έχουν υποβάλει στην οικεία γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, καθώς και αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τους μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (άρθρο 83 παρ. 3 και 4 ν.4790/2021). Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαρόσημου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

5) Οι αιτήσειςχορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας που ορίζει και τη διάρκεια της παράτασής τους.

6) Εξαιρούνται της αναστολής όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

7) Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων θα γίνεται σε μικρό αριθμό και απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους γραμματείς, ώστε να διασφαλίζεται η μη συγκέντρωση πλειόνων προσώπων στο χώρο προ των γραφείων.

8) Δεν γίνεται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια, αφού πλέον αυτή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου(αρθρ. 4 παρ 3β ν.4800/2021).

9) Η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού και συναφών κινδύνων.

10) Η διενέργεια αποποιήσεων θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον αρμόδιο γραμματέα,.

11)Θα γίνεταικανονικά δημοσίευση δημοσίων διαθηκών. Επίσης ιδιόγραφες διαθήκες για δημοσίευση μπορούν να προσάγονται στη γραμματεία του δικαστηρίου από τους αιτούντες ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον αρμόδιο γραμματέα.Θα πραγματοποιείται η διαδικασία κήρυξης διαθήκης ως κύριας (803ΚΠολΔ), στην οποία δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

12) Θα γίνεται η κατάθεση αιτήσεων και έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

13) Θα γίνεται η κατάθεση δικογράφων και ενδίκων μέσων, η λήψη αντιγράφων και απογράφων.

14) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων και διατάξεων αναγνώρισης ή τροποποίησης σωματείων.

15)Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διατάξεωνκληρονομητηρίων.

16) Θα κατατίθενται δηλώσεις τρίτων και αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας.

Β.-.Επί αναφυομένων ζητημάτων σχετικά με τα προηγούμενα επιλαμβάνεται ο ειρηνοδίκης υπηρεσίας ο οποίος αποφασίζει και για όλα τα επείγοντα θέματα.

Γ.-. Περαιτέρω για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την προστασία των προσώπων στους χώρους τουορίζουμε τα κάτωθι:

1. Ορίζεται ρητά ότι η χρήση μάσκας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Λάρισας είναι υποχρεωτική για όλους (ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους). Επισημαίνεται εμφατικώς η υποχρέωση για ΟΡΘΗ χρήση της μάσκας. Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

4. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

5. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 15 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου, ο οποίος περαιτέρω είναι αρμόδιος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους παρισταμένους της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπομένων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κλπ).

6. Εφόσον είναι δυνατό και διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό θα γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

7. Συνιστάται όπως οι δικηγόροι και οι πολίτες πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με το αρμόδιο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους της υπηρεσίας.

8. Εφιστάται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας (ιδίως χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο αλκοολούχο διάλυμα, τήρηση των αποστάσεων).

9. Εφιστάται η προσοχή του προσωπικού για τη φροντίδα και εξασφάλιση σε καθημερινή βάση συνεχούς και επαρκούς αερισμού των χώρων (γραφείων κλπ), με τη σύσταση για την κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των γραφείων, ακροατηρίου και λοιπών χώρων του δικαστηρίου, καθαρισμό επιφανειών γραφείου και πληκτρολογίου των υπολογιστών κλπ.

10. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων του κτιρίου εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη.

Δ.-. Επισημαίνεται, για όσους αφορά, η υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 κατά τις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26390/23.4.2021 (ως τροποποιηθείσα ισχύει) και Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24527/19.4.2021.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του και θα κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Ιωάννης Θεοδωράκης     Ειρηνοδίκης