Εφαρμογή για τη λήψη ηλεκτρονικά Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 28 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως τέθηκε από σήμερα σε λειτουργία μέσω του gov.gr, η εφαρμογή για τη λήψη ηλεκτρονικά από το Πρωτοδικείο Λάρισας, Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για την είσοδο στην εφαρμογή ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://protodikeio-larisas.gov.gr/%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%cf%8c%cf%84%ce%b7/ ή εδώ https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

Υπενθυμίζουμε πως τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών) θεσπίστηκαν τον Απρίλιο και ενοποιούν σε ένα, είκοσι πέντε πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας για την δικαστική φερεγγυότητα τα οποία εκδίδονται από τα Δικαστήρια όλης της χώρας.

Με τη δράση καταργούνται και αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 • Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 • Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

 

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη

gov_gr-thumb-1200