Προκήρυξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 25 Μαΐου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 328

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας

Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου

Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα

Πληροφορίες: κ. Αχιλλέας Νούλας

Τηλ: 2410532037

FAX: 2410532042

email: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

2) Άριστη γνώση Η/Υ (θα συνεκτιμηθεί πτυχίο επιστήμης πληροφοριακών συστημάτων)

3) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γνώση άλλης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)

4) Ηλικία από 28 έως 40.

5) Προηγούμενη τυχόν αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

6) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007).

2. Να αποδεικνύεται εγγράφως ότι :

(α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

(β) δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

(γ) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

(δ) δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα και ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί επί τετραήμερο στον τοπικό ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr).

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μετά των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει την 31η Μαΐου 2021 και λήγει στις 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 και θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 14:00, ή στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044) ή ταχυδρομικά στην άνω διεύθυνση (ΤΘ 1004 ΤΚ 41100) και στη περίπτωση αυτή η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση dslar@dslar.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ