Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 07.06.2021

 

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αριθμός

62 / 2021

 

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/28.05.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» ( ΦΕΚ τ. Β΄ 2233/29.05.2021 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται ( μεταξύ άλλων ) η μερική αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας (αναστολή δικών με τις εκεί ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις) για το χρονικό διάστημα από την 31η Μαΐου 2021 έως και την 7η Ιουνίου 2021 (31.05.2021 – 07.06.2021),

2) το άρθρο 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( ΦΕΚ τ. Α΄ 256/23.12.2020 ) που αφορά τη ρύθμιση του τρόπου συζήτησης των υποθέσεων συναινετική εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης και όπως η ισχύς της ως άνω διάταξης παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 με την υπ’ αριθμό 16737/30.03.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1226/30.03.2021 ),

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι, σύμφωνα με τα ρητά αναφερόμενα στην υπό στοιχεία – 1 – ως άνω ΚΥΑ, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών και, στην προκείμενη περίπτωση, αρμόδιο όργανο διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου είναι ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων ( κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» καθώς και, τέλος,

5) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι για το χρονικό διάστημα

από 31.05.2021 ( ημέρα Δευτέρα ) και ώρα 6:00΄

έως και 07.06.2021 ( ημέρα Δευτέρα ) και ώρα 6:00΄,

η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα ( συνεχίζει να ) διεξάγεται όπως παρακάτω αναφέρεται :

 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ προσωρινά :

Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκηςέχει προσδιοριστεί για εκδίκαση για το ως άνω διάστημα της αναστολής, πλην αυτών που εξαιρούνται ρητά της αναστολής και αμέσως παρακάτω ειδικότερα αναφέρονται ( υπό στοιχείο Β ).

 

Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή ( διεξάγονται κανονικά ) :

1. Η δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η εκδίκαση των υποθέσεων της ( αμφισβητούμενης ) τακτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 ( νέα τακτική διαδικασία ) χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών, αφού εξαιρούνται ρητά από την αναστολή και συζητούνται χωρίς την παρουσία την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών, χωρίς να επέρχονται δηλαδή οι συνέπειες της ματαίωσης της συζήτησης ή της ερημοδικίας ( βλ. άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ). Στην περίπτωση βέβαια που πρόκειται να διενεργηθεί ορισμένη διαδικαστική πράξη στο ακροατήριο κατά την «…τυπική συζήτηση…» των ως άνω υποθέσεων ( π.χ. βίαιη διακοπή της δίκης κατ’ άρθρο 287 ΚΠολΔ, δικαστικός συμβιβασμός κατ’ άρθρο 293 ΚΠολΔ, παραίτηση από το δικαίωμα κατ’ άρθρο 296 ΚΠολΔ, παραίτηση από το δικόγραφο κατ’ άρθρο 294 ΚΠολΔ ), οι διάδικοι που προτίθενται να τις ασκήσουν θα πρέπει να παρίστανται νομίμως στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ ( καταθέτοντας επομένως γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για την παράστασή τους που αφορά την τυπική συζήτηση ), προς αποφυγή τυχόν απαραδέκτων και ακυροτήτων.

3. Η εκδίκαση των υποθέσεων της ( αμφισβητούμενης ) τακτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 (παλαιά τακτική διαδικασία) χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών, αφού εξαιρούνται πλέον ρητά από την αναστολή και συζητούνται με την παρουσία των διαδίκων ή / και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και με τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο.

4. Η εκδίκαση των υποθέσεων όλων των λοιπών ειδικών διαδικασιών καθώς και των υποθέσεων της ειδικής διαδικασίας των μικροδιαφορών ( άρθρ. 466επ. ΚΠολΔ ), που λαμβάνει επίσης χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών, αφού εξαιρούνται ρητά από την αναστολή και συζητούνται με την παρουσία την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και με τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο.

5. Η εκδίκαση των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων, επίσης χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών την προτεραία της δικασίμου. Αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο είναι αναγκαία, αφού στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν νοείται παράσταση με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Κατά τη ρητή πρόβλεψη της § 3.2 βστ΄ της νέας ΚΥΑ, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα προσκομιδής ενόρκων βεβαιώσεων προς υποκατάσταση του εμμάρτυρου αποδεικτικού μέσου. Ειδικώς όμως και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων ( με αντιδικία ή όχι ) που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης ( με αντιδικία ), συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ ( διαφορές που αφορούν την εκτέλεση απόφασης που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί ολικά ή εν μέρει αυτά ), τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων νομής καθώς και στις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, χωρίς να απαιτείται για τη συζήτησή τους οποιαδήποτε έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών την προτεραία της δικασίμου ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί με εξέταση μαρτύρων.

6. Η εκδίκαση των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας καθώς και αυτών που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ( όπως των ν. 3869/2010, ν. 4605/2019 ) καθώς και των υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 καθώς και των λοιπών «…μη γνησίων…» υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, που λαμβάνει χώρα επίσης χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών, αφού εξαιρούνται επίσης ρητά από την αναστολή και συζητούνται με την παρουσία των διαδίκων ή / και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο.

7. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναστολής, θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης σχετικής συνεννόησης με τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα πριν από την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο ( e-mail ) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και του περιεχομένου της ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας, να ορισθεί ημερομηνία και ώρα συζήτησης και να ειδοποιηθεί ανά περίπτωση ο καθ’ ου η αίτηση και ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος της ως άνω αναστολής, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, με την οποία ( απόφαση ) ορίζεται και ο χρόνος της παράτασης αυτών.

8. Η συζήτηση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα όπως αυτό πλέον προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 και όπως η ισχύς της ως άνω διάταξης παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 με την υπ’ αριθμό 16737/30.03.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1226/30.03.2021 ), όπως αμέσως παρακάτω εκτίθεται :

- Η συζήτηση θα διεξάγεται ( αποκλειστικά και μόνο ) εγγράφως – κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ – και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

- Στη ως άνω δήλωση, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, θα επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

- Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

- Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία θα λαμβάνει χώρα και η εκδίκαση των υποθέσεων ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συναίνεση δε του προσημειούχου δανειστή θα δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

9. Για όλες τις ανωτέρω υποθέσεις – πλην βέβαια αυτών της ( αμφισβητούμενης ) τακτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 ( νέα τακτική διαδικασία, βλ. ανωτέρω υπό στοιχείο 2 ) στις οποίες δεν επιτρέπεται η αναβολή -, παρέχεται στους διαδίκους η δυνατότητα συναινετικής αναβολής κατ’ άρθρο 83 παρ. 3 του ν. 4790/2021, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ ( κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ ), η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας ( e- mail : yp_dik92@otenet.gr ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι το τέλος του ωραρίου εργασίας της προηγούμενης της δικασίμου ημέρας.

10. Η αναβολή ( συναινετική ή μη, με δήλωση ή κατόπιν παράστασης στο ακροατήριο ) χορηγείται ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 του ΚΠολΔ.

11. Κατά την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων θα προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή εκθέματος α) για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων με κοινή ανέκκλητη δήλωση τους έχουν διατυπώσει αίτημα αναβολής χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, το οποίο ( αίτημα ) έχουν υποβάλει στην οικεία Γραμματεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι το τέλος του ωραρίου εργασίας της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας ( βλ. αμέσως παραπάνω ), καθώς και αυτές β) για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει ( επίσης με κοινή δήλωσή τους ) ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τους μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν υποβάλει στην οικεία Γραμματεία ( e- mail : yp_dik92@otenet.gr ), το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω προθεσμία ( ήτοι μέχρι το τέλος ωραρίου εργασίας της προηγουμένης της δικασίμου ) ( άρθρο 83 παρ. 3 και 4 ν.4790/2021 ).

12. Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση όλων των παραγόντων της δίκης ( διαδίκων, πληρεξουσίων δικηγόρων, Γραμματείας, Δικαστών ), στο έκθεμα πινακίου των δικασίμων που έχουν ορισθεί να λάβουν χώρα εντός του διαστήματος της ισχύος της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας[1]και στη στήλη «Διαδικασία / Τρόπος εισαγωγής για συζήτηση και συζήτηση αυτής», θα γίνεται σαφής περιγραφή του τρόπου εισαγωγής προς εκφώνηση αλλά και της συζήτησης όλων των υποθέσεων αυτής ανά περίπτωση / διαδικασία – αντικείμενο ( όσον αφορά π.χ. τη δυνατότητα ή μη εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο ), στην ίδια δε στήλη θα αναφέρεται και το όνομα του Δικαστή που θα επιληφθεί της εκδίκασης εκάστης αυτών ( αφορά τις περιπτώσεις επανάληψης της συζήτησης αυτών κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης από άλλο Δικαστή που δεν έχει ορισθεί ως Δικαστής έδρας αλλά και τις περιπτώσεις της νέας τακτικής διαδικασίας τις οποίες χρεώνεται κατά νόμο ο διορισμένος στο παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκης ).

 

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

Για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα από τη 31η Μαΐου 2021 έως και την 7η Ιουνίου 2021 ( 31.05.2021 – 07.06.2021 ) και παρά του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, δεν προβλέπεται μεν η αναστολή της λειτουργίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου, πλην όμως, παρέχεται παράλληλα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης αυτού η διακριτική ευχέρεια να ορίσει «…τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19…» ( τόσο για τους πολίτες, όσο για τους πληρεξουσίους δικηγόρους όσο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους / Δικαστές ), η λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων περιορίζεται με την παρούσα πράξη α) στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και β) σε εκείνες που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως ειδικότερα αμέσως παρακάτω εκτίθεται :

1) Η διενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων, ήτοι η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων ( με κλήτευση ή χωρίς κλήτευση αντιδίκου ), η κατάθεση δηλώσεων τρίτου ( κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ ), η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων, η κατάθεση αγωγών / αιτήσεων, αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου, κ.λ.π. από πληρεξουσίους δικηγόρους, η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και έκδοση διατάξεων ( πλην βέβαια αυτών που κατατίθενται μέσω των Κ.Ε.Π. ) που αφορούν δημοσίευση διαθήκης, η σύνταξη έκθεσης αποποίησης κληρονομίας (κατ’ άρθρο 1847 του ΑΚ), έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου, κ.λ.π., η κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις», κ.λ.π., θα λαμβάνουν χώρα μόνον υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ( κατά το δυνατόν ) αποφυγή ταυτόχρονης συγκέντρωσης πολλών φυσικών προσώπων στο χώρο της Γραμματείας.

2) Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων στις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων, παύει πλέον να είναι αρμόδια η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου λόγω της πλέον πρόσφατης νομοθετικής μεταβολής που έλαβε χώρα με την αντικατάσταση του άρθρου 1441 του ΑΚ με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 εδάφιο β΄ του ν. 4800/2021 ( ΦΕΚ τ. Α΄ 81/21.05.2021 ) ( ισχύει από 21.05.2021 και εντεύθεν ).

3) Όσον αφορά ειδικότερα τη λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων (με κλήτευση ή χωρίς κλήτευση αντιδίκου), η δόση αυτών δύναται να διεξάγεται ( ακόμη και ) μόνο από την ορισθείσα Δικαστική Γραμματέα με α1) τη φυσική μεν παρουσία ενώπιόν της του ενόρκως βεβαιούντα ή / και των τυχόν παριστάμενων διαδίκων ή / και των τυχόν πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και α2) την εξ’ αποστάσεως ( «…εκ του μακρόθεν…» ) παρουσία του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, κατόπιν (σύγχρονης) βιντεοσυνομιλίας ( βιντεοκλήσης ) στο διαδίκτυο και με τη χρήση αντίστοιχης εφαρμογής ( π.χ. Messenger, Viber, Skype, κ.λ.π. ) που θα πραγματοποιείται από το χώρο της Γραμματείας του Δικαστηρίου με τον Ειρηνοδίκη ( υπηρεσίας ) και παρουσία των ως άνω προσώπων, προκειμένου να βεβαιώνεται η ταυτότητά τους, το περιεχόμενο της κατάθεσης, να πληρούται το πνεύμα του νόμου αλλά και να αποφεύγεται παράλληλα ο συγχρωτισμός περισσότερων ανθρώπων στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, κατά τα ήδη σχετικά ορισθέντα στην υπ’ αριθμό 131/02.12.2020 πράξη του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, σύμφωνα με την οποία ( πράξη ) παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στη συντάσσουσα αυτή Δικαστική Γραμματέα να χορηγεί επικυρωμένο αντίγραφο αυτής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της, ακόμη δηλαδή και πριν από την υπογραφή του πρωτοτύπου της από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

4) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται κατά κανόνα δεκτές υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης ( ραντεβού ) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ). Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην υπηρεσία μας ( π.χ. λόγω απόστασης, κινητικά προβλήματα, κ.λ.π. ) σε συνδυασμό με την παράλληλα ισχύουσα απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ( π.χ. μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π. ) με αποστολή της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια με φυσικό αντίστοιχο (αυτοπρόσωπη παραλαβή / courier) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντα ( στην περίπτωση αποστολής με courier ), κατόπιν επιβεβαίωσης της ταυτότητας αυτού από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τόσο η αίτηση όσο και η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών λαμβάνουν χώρα χωρίς επίθεση μεγαροσήμων καταρχήν έως και την 31.05.2021 (βλ. σχετικά την υπ’ αριθμό 14875/01.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας / ΦΕΚ Β΄ 1289/01.04.2021 που εκδόθηκε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 85 του ν. 4790/2021 και αφορά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 – 31.05.2021 ) και, ως εκ τούτου, ελλείπει οποιαδήποτε ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αιτούντα, για το επόμενο δε ( από 01.06.2021 ) χρονικό διάστημα (από 01.06.2021 έως 31.08.2021), αναμένεται η έκδοση αντίστοιχης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία θα δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 27 του ν. 4800/2021 ).

5) Δημοσίευση διαθηκών ( δημοσίων, ιδιογράφων ) θα λάβει χώρα κανονικά κατά την ήδη προσδιορισθείσα επόμενη (τακτική) δικάσιμο της 09.06.2021, που κείται βέβαια εκτός του χρονικού διαστήματος της αναστολής που ορίζεται με την ισχύουσα ΚΥΑ, κατά την ανωτέρω δε δημοσίευση δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των αιτούντων τη δημοσίευση κατά τη δημοσίευση, εφόσον βέβαια έχει ήδη προσκομισθεί η προς δημοσίευση διαθήκη ή ο σχετικός φάκελος που την περιέχει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

6) Οι προανακριτικές ή προκαταρκτικές εισαγγελικές παραγγελίες που τυχόν είχαν προσδιοριστεί να λάβουν χώρα ενώπιον του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων εντός της ανωτέρω προθεσμίας αλλά και όσες τυχόν αποσταλούν στην υπηρεσία κατά το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διενεργηθούν κανονικά κατά την ημέρα και ώρα που αυτές έχουν προσδιοριστεί και επιδοθεί οι αντίστοιχες κλήσεις.

7)Οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θα επιλύεται οριστικά από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας ο οποίος, στην περίπτωση εκφοράς αντιρρήσεων και αντιπαράθεσης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, θα θέτει σχετική πρόχειρη επισημείωση στο πρωτότυπο του αντίστοιχου δικογράφου που κατατίθεται.

8) Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας, η εξυπηρέτηση του κοινού θα λαμβάνει χώρα καθημερινά αποκλειστικά και μόνο από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ. και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

9) Με την παρούσα πράξη αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς της αμέσως προηγούμενης σχετικής πράξης του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων (με αριθμό 57/23.05.2021) από την 31.05.2021 ( μετά τις 06.00΄ π.μ. ), οπότε και άρχεται η ισχύς της παρούσας, στην περίπτωση δε τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης ή τροποποίησης αυτής, θα εκδοθεί σχετική νεώτερη πράξη.

10) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων εξακολουθεί να προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση ( ραντεβού). Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται. Οι δηλώσεις των διαδίκων για τα συναινετικά αιτήματα αναβολής καθώς και οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση / e- mail : yp_dik92@otenet.gr .

11) Περαιτέρω, επισημαίνεται ιδιαίτερα σε όσους αυτό αφορά (δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους) η υποχρεωτική διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό ρυθμίζεται πλέον με τις υπ’ αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/18.04.2021 ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1.582/19.04.2021 ) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.04.2021 ( ΦΕΚ τ. Β΄/1668/24.04.2021 ) ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, κ.λ.π., όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/07.05.2021 ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1870 ) ΚΥΑ, αντίστοιχα.

12) Πέραν των ανωτέρω όμως και εφόσον πλέον είναι δυνατός ο προγραμματισμός του εμβολιασμού όλων σχεδόν των ηλικιακών ομάδων, ο συντάσσων την παρούσα πράξη Ειρηνοδίκης προβαίνει σε ισχυρή σύσταση προς όλους τους εμπλεκόμενους στις δίκες παράγοντες ( δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους ) για τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, σε πλήρη αρμονία με την αντίστοιχη ( ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό ) που απευθύνεται από Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( βλ. από 28.04.2021 ανακοινώσεις αυτής ).

13) Τέλος, για την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την προστασία των προσώπων στους χώρους του Ειρηνοδικείου, εξακολουθούν να τηρούνται όλα τα λοιπά αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ήδη έχουν αναλυτικά αναφερθεί στην από 13.10.2020 ανακοίνωσή μας ( έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της υπηρεσίας στον παρακάτω αναφερόμενο σύνδεσμο https://eirfarsal-gr.webnode.gr/news/anakoinosi-eirinodiki-lipsi-anagkaion-ygeionomikon-metron-13-10-2020/ ) ( π.χ. υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προσώπου, προσέλευση κατόπιν ραντεβού στην υπηρεσία, χρήση αντισηπτικού διαλύματος, τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ προσώπων, ανώτατος αριθμός 10 προσώπων στο ακροατήριο και 4 προσώπων ανά γραφείο, κ.λ.π. ), πέραν δε αυτών, κατά τις ημέρες των δικασίμων πιθανόν να λαμβάνει χώρα υποχρεωτική θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων στον πρώτο όροφο του Ειρηνοδικείου και πριν την είσοδό τους τόσο στο χώρο του ακροατηρίου ( 1ος όροφος ) όσο και στο χώρο των γραφείων ( 2ος όροφος ) από τον αρμόδιο προς τούτο ορισθέντα υπάλληλο ( κ. Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη ), στους εισερχόμενους δε που τυχόν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα υψηλής θερμοκρασίας ( πυρετού ), δεν θα επιτρέπεται η είσοδος για προληπτικούς λόγους ανεξαρτήτως ιδιότητας αυτών ( δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, διάδικοι, μάρτυρες, ιδιώτες, κ.λ.π. ).

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και 2)να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 29.05.2021.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

[1] https://eirfarsal-gr.webnode.gr/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%bf%cf%8d/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba/