Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 10.05.2021

 

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Λάρισα 30.4.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                     Αριθμ.πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27683/29.4.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 3 Μαίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαίου 2021 και ώρα 6.00», με την οποία (της ΠΕ Λάρισας εντασσομένης στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου) αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων) (αρθρ. 1Αβ, 1Β αριθμ.4 περιπτ, 2α, 2β, 14), λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη και το αρθρ. 161 του ν.4764/2020 σχετικά με τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, της ισχύος του παραταθείσης μέχρι και τις 30.6.2021, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 16737/30.3.2021 ΥΑ Δικ. (ΦΕΚ Β΄ 1226), αποφασίζουμε και γνωστοποιούμε ότι στο Ειρηνοδικείο Λάρισας από Δευτέρα 3.5.2021 ώρα 6.00 μέχρι και τη Δευτέρα 10.5.2021, ώρα 6.00:

Α.-.1) Δεν αναστέλλονται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (νέα τακτική). 2) Δεν αναστέλλονται οι δίκες ειδικών διαδικασιών στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.Δεν αναστέλλονται οι δίκες ειδικών διαδικασιών με αντικείμενο εργατικέςδιαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας,στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).3) Δεν αναστέλλονται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ΄εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές,εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄άρθρ. 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρ. 702 ΚΠολΔ δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων). Θα γίνεται επίσης η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 115 ΚΠολΔ, των διαδίκων παρισταμένων με δήλωση σύμφωνα με την παρ.2 242 ΚΠολΔ. 4) Δεν αναστέλλονται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ΄εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ.3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν.4307/2014 (Α΄246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα όταν παρίσταται ως διάδικος. Στις περιπτώσεις 2) εδαφ. πρώτο, 3) εδαφ. πρώτο, 4) εδαφ. πρώτο, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει τη δήλωση αυτή η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

5) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας που ορίζει και τη διάρκεια της παράτασής τους.

6) Εξαιρούνται της αναστολής όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

7) Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων θα γίνεται σε μικρό αριθμό και απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους γραμματείς, ώστε να διασφαλίζεται η μη συγκέντρωση πλειόνων προσώπων στο χώρο προ των γραφείων.

8) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται σε μικρό αριθμό, απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον αρμόδιο γραμματέα, και σε χρόνο που να μη συμπίπτει με πιθανή προσέλευση άλλων (λ.χ. για ένορκες βεβαιώσεις) για τον ίδιο ως άνω λόγο.

9) Η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού και συναφών κινδύνων.

10) Η διενέργεια αποποιήσεων θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον αρμόδιο γραμματέα,.

11) Θα γίνεται κανονικά δημοσίευση δημοσίων διαθηκών. Επίσης ιδιόγραφες διαθήκες για δημοσίευση μπορούν να προσάγονται στη γραμματεία του δικαστηρίου από τους αιτούντες ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον αρμόδιο γραμματέα.

12) Θα γίνεται η κατάθεση αιτήσεων και έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

13) Θα γίνεται η κατάθεση δικογράφων και ενδίκων μέσων, η λήψη αντιγράφων και απογράφων.

14) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων και διατάξεων αναγνώρισης ή τροποποίησης σωματείων.

15) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διατάξεων κληρονομητηρίων.

16) Θα κατατίθενται δηλώσεις τρίτων και αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας.

Β.-. Επί αναφυομένων ζητημάτων σχετικά με τα προηγούμενα επιλαμβάνεται ο ειρηνοδίκης υπηρεσίας ο οποίος αποφασίζει και για όλα τα επείγοντα θέματα.

Γ.-. Περαιτέρω για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την προστασία των προσώπων στους χώρους του ορίζουμε τα κάτωθι:

1. Ορίζεται ρητά ότι η χρήση μάσκας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Λάρισας είναι υποχρεωτική για όλους (ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους). Επισημαίνεται εμφατικώς η υποχρέωση για ΟΡΘΗ χρήση της μάσκας. Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο προσώπου που δεν φέρει μάσκα. Βεβαίως ενόψει του απαγορευτικού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για τους εξωτερικούς χώρους.

2. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

4. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

5. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίου θα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 15 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου, ο οποίος περαιτέρω είναι αρμόδιος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους παρισταμένους της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπομένων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κλπ).

6. Εφόσον είναι δυνατό και διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό θα γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

7. Συνιστάται όπως οι δικηγόροι και οι πολίτες πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με το αρμόδιο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους της υπηρεσίας.

8. Εφιστάται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας (ιδίως χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο αλκοολούχο διάλυμα, τήρηση των αποστάσεων).

9. Εφιστάται η προσοχή του προσωπικού για τη φροντίδα και εξασφάλιση σε καθημερινή βάση συνεχούς και επαρκούς αερισμού των χώρων (γραφείων κλπ), με τη σύσταση για την κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των γραφείων , ακροατηρίου και λοιπών χώρων του δικαστηρίου, καθαρισμό επιφανειών γραφείου και πληκτρολογίου των υπολογιστών κλπ.

10. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων του κτιρίου εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη.

Δ.-. Επισημαίνεται, για όσους αφορά, η υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά τις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24526/19.4.2021, Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24527/19.4.2021.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του και θα κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης Ειρηνοδίκης