Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως εκουσίας β΄διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων της 26.02.2021, 12.03.2021, 19.03.2021 και 26.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :480 / 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 158 του ν. 4764/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις αιτήσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας,με αριθμ.εκθ.κατάθεσης:

1)Η με αριθμ.καταθ.(211/2020) με αιτούντα: Ά. Ζ.(διόρθωση ληξ.πράξης)

2)Η με αριθμ.καταθ.(4/2021) με αιτούσα: Κ. Μ.(άδεια αλλαγής φύλου)

3)Η με αριθμ.καταθ.(242/2020) με αιτούντες: Β. Α. κλπ(άδεια απόποιησης )

4)Η με αριθμ.καταθ.(237/2020) με αιτούσα: Β. Τ. (άδεια απόποιησης )

5)Η με αριθμ.καταθ.(25/2021) με αιτούντες: Α. Φ. κλπ(άδεια αποποίησης)

6)Η με αριθμ.καταθ.(38/2021) με αιτούντες: Ν. Π. κατά Α. Φ. κλπ(κύρια παρέμβαση)

7)Η με αριθμ.καταθ.(5/2021) με αιτούντα: Α. Π. (άδεια αποποίησης)

 

των δικασίμων 26-02-2021, 12-03-2021, 19-03-2021 και 26-03-2021 ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμογια τη συζήτηση την11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα:09.00, στο ακροατήριο του δικαστηρίου (αίθουσα 4), της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου.

Λάρισα 30-03-2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης